ИЗСЕЛНИЦИ И МИГРАНТИ ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ
НА БЪЛГАРО-ТУРСКАТА ГРАНИЦА:

наследство, идентичност, интеркултурни взаимодействия

 

English | Turkce

 

 

контакти

гр. София 1113
ул."Акад. Г. Бончев", бл. 6
02 979 30 11
resettlers.migrants@gmail.com

 

начало > научни резултати > Теоретичен семинар

 

   Теоретичен семинар "Граници и идентичности"
   В рамките на проекта от 1 декември 2009 г. се провежда теоретичен интердисциплинарен семинар "Граници и идентичности" за студенти от специалностите "Етнология" и "Социология" на Философско-историческия факултет при ПУ "Паисий Хилендарски". На семинара се обсъждат акценти от проблематиката на изследването; теоретични въпроси, свързани с културното наследство, с културната идентичност на различните поколения мигранти; проблеми на теренното проучване и др. На сбирките се представят изследователски резултати от членовете на екипа и от гост-лектори, както и наблюдения от теренната работа на студентите, които провеждат структурирани интервюта сред деца на изселници - студенти във висши училища в България.
   Семинарът стартира с теоретичен блок, посветен на "противоречията" на наследството, осмислянето на наследството и идентичността през проблема за границата, артикулирането на името и идентичността в научния дискурс. Лекторите, гл. ас. д-р Меглена Златкова и гл. ас. д-р Стойка Пенкова, въвеждат контекста на осмислянията на т. нар. възродителен процес в България: име и именуване – дискурсът на мнозинството vs дискурсите на малцинството; смяна на името – смяна на идентичността?, ритуали на "инициация"; "възродителният процес" – форма на научен дискурс и др.
   На сбирката "Име и именуване – проблемът за двойнствената идентичност" с лектор Джемиле Ахмед е обсъден подходът на практическата логика при изследване на процедурите на приписване на идентичности чрез промяна на името.
   Българският игрален филм "И слезе Господ да ни види" на Петър Попзлатев, по сценарий на Станислав Стратиев, е основа за дискусия за двойствената идентичност, за проблемите и позицията на изследователя (етнолог и социолог) в теренното проучване, за спецификата в работата със спомени в контекста на "тук и сега". В резултат на дискусията е разработена студентска курсова работа по социология на всекидневието.
   В семинара участва дипломант по социология, който работи по темата за именуването върху примера на филма "Откраднати очи".
   Други сбирки на семинара са насочени към конкретни проблеми на емпиричното изследване, провеждано от студенти, свързани с подготовката им за работа с въпросници за стандартизирано интервю, избор на събеседници, успехи и неуспехи на теренната работа, оценка на заложената методология, впечатления от терена, първични резултати.
   Представят се резултати от последните теренни изследвания в гр. Кърджали и гр. Одрин. Интерпретира се визуалната топография на града през погледа на анкетираните студенти от специалност "Български език и превод" в Тракийския университет, Одрин.

   Резултати от теренното проучване в Одрин са включени в сбирка на семинара, посветена на експонирането на границата и наследството чрез казуса на Комплекса на Баязид ІІ – Музей на здравето. В дискусията участват и преподаватели от катедра "Критическа и приложна социология" към ПУ "Паисий Хилендарски".

 

 

ГАЛЕРИЯ