ИЗСЕЛНИЦИ И МИГРАНТИ ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ
НА БЪЛГАРО-ТУРСКАТА ГРАНИЦА:

наследство, идентичност, интеркултурни взаимодействия

 

English | Turkce

 

 

контакти

гр. София 1113
ул."Акад. Г. Бончев", бл. 6
02 979 30 11
resettlers.migrants@gmail.com

 

начало >научни резултати

 

 

   Резултати от работата по проекта бяха представени по следните начини:

 

   УЧАСТИЯ В НАЦИОНАЛНИ И МЕЖДУНАРОДНИ КОНФЕРЕНЦИИ
   Н. Вуков - "Границите от гледна точка на общностната интеграция", в рамките на заседание на работната група "Продуктивни граници: ракурси към критиката на дуалността" в рамките на проекта COST  IS0803 "Remaking Eastern Borders in Europe"; Никозия, Кипър, 14-15.04.2009 г.: представяне на проекта с акцент върху процесите на конструиране на идентичност сред общностите от двете страни на българо-турската граница (www.eastbordnet.org).
   М. Елчинова – "Crossing Borders, Re-defining Identities: On the Interpretation of Ethnicity, Religion and Kinship in Cross-border Relations" в рамките на заседание на работна група "Travel, Exchange, Translations" в рамките на проект "Remaking eastern borders: a network exploring money, gender and sexuality in the border transformations of Europe’s eastern periphery", финансиран по програма COST; Рим, 27-28.04.2009 г.: анализ на миграцията и преминаването на границата през преосмислените категории за родство, етническа и религиозна принадлежност сред българските турци, изселници в Турция (www.eastbordnet.org).
   Н. Вуков -  "Integration de la communaute apres mouvements de la population: Adaption culturelle et construction identitaire parmi des migrants "Thrace" en Bulgarie", в рамките на конференцията на Международната асоциация за антропология на Югоизточна Европа (InASEA) на тема "Migration to, from, and in Southeastern Europe: Intercultural Communication, Social Change and Transnational Ties"; Анкара, Турция, 21-24.05.2009 г.: изследователски ракурс към процесите на интеграция на тракийските бежанци в България след Първата световна война и поддържането на тяхната общностна идентичност.
   Л. Гергова - "Миграция и завръщане от двете страни на българо-турската граница", в рамките на Третата MyPhD конференция на тема "Европа в движение: общество, пазар на труда и устойчивост в епохата на миграциите", спонсорирана от Friedrich Ebert Shiftung; Братислава, Словакия, 18-20.06.2009 г.: (http://www.humannageografia.sk/fes/ programme.html): представя изследоватеските хипотези по отношение на причините и резултатите от миграциите и най-вече завръщането от двете страни на българо-турската граница.
   Н. Рашкова - "Капитан Петко войвода във фолклорните песни на българите – интерпретации в миналото и днес", в научната конференция в рамките на Третия национален фолклорен фестивал "Песни за Капитан Петко войвода", Варна, 4.09.2009 г. 

   М. Елчинова – "Гранични изследвания: Изселници и мигранти от двете страни на българо-турската граница" в сесия "Миграцията и гражданското общество – местни и национални отговори" в рамките на Националната среща по проекта  "Пътуващ мегдан – да свържем публичните пространства в България", финансиран от Тръста за гражданско общество в Централна и Източна Европа,  рък. проф. д.н. Ивайло Дичев от СУ "Св. Климент Охридски", София, 9.10.2009 г.: анализ на основни понятия и категории, заложени в проекта, коментар на примери от проведени теренни проучвания.
   М. Елчинова – "Re-assessing the Traumatic Past Twenty Years Later: Everyday Discourses on the Exodus of Bulgaria’s Turks to Turkey", в рамките на международния семинар "Hidden Histories and Promised Lands", финансиран от програма COST по проект "Remaking eastern borders: a network exploring money, gender and sexuality in the border transformations of Europe’s eastern periphery", с ръководител проф. Сара Грийн; Queen’s University, Белфаст, 19-20.11.2009 г.: анализ на границата и нейните различни темпоралности чрез сравнение на разказите на изселилите се през 1989 г., както и на по-късни мигранти от България в Турция, преинтерпретиране на миналото.
   Л. Гергова - "Трима приятели и Одрин", в рамките на Международната научна конференция "Гранични градове: креативни топографии", организирана съвместно от Института за литовска литература и фолклор и Литовската научна фондация, Вилнюс, Литва, 1-4.12.2009 г.: анализ на взаимовръзката между културните събития и пространства на града и трансграничния диалог между местни турци, турци преселници от България и българи.
   М. Елчинова - "Миграция и афилиация сред турците от Североизточна България", в рамките на научната конференция във връзка с 20-годишнината от изселването на турците от България в Турция, Истанбул, 7-8.12.2009 г.
   Н. Вуков, Л. Гергова - "Публични етнически пространства и туристически маршрути (Пловдив и Одрин)", в рамките на Националната конференция "Публични пространства на българския град: наследство и развитие", организирана от Междууниверситетския център за изследвания и обучение "Памет, наследство, визуална среда" (Център за антропологични и етносоциологически изследвания,  Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", и Център за интеркултурен диалог и интеграция "Проф. Л. Бумбалов", Югозападен университет "Неофит Рилски"), Благоевград, 26-27.01.2010 г.: първични обобщения въз основа на теренно проучване, проведено в гр. Одрин, Турция, през декември 2009 г.

   В. Ганева-Райчева – "Миграции и културни наследства (Етноложки аспекти)" в Четвъртата национална научна конференция "От регионалното към националното", гр. П. Тръмбеш, 7-8.09.2010 г.: фокус върху организирани прояви на потомците на бежанците от Източна Тракия с цел изследване на процеси по конструиране на наследства и символно овладяване на пространства от двете страни на българо-турската граница.
   М. Елчинова - "Представи за "родината": памет и история в конструирането на една транснационална общност", в рамките на Осмата международна конференция по социални науки и история, организирана от Института за социални науки и история, Амстердам; Гент, Белгия, 13-16.04.2010 г. 
   Н. Вуков -  "Пространства на бленуване: интерпретации на ориентализъм и изостаналост в пресичането на граници и трансгранична търговия в България след 1989 г.", в рамките на Осмата международна конференция по социални науки и история, организирана от Института за социални науки и история, Амстердам; Гент, Белгия, 13-16.04.2010 г.: върху материали, свързани с трансграничната търговия, осъществявана от т. нар. "куфарни търговци" в България през последните две десетилетия и по-конкретно тези, прекосяващи българо-турската граница.
   М. Златкова, Ст. Пенкова - "България и Турция като културен капитал в стратегиите за висше образование сред "второто поколение" мигранти от България в Турция – 20 години след 1989 г." в международната научна конференция „Миграция и разнообразие в голямото Средиземноморие: социални и други проявления“, организирана от Лабораторията по антропология в гр. Комотини, Камилари – Крит, Гърция, 11-16.07.2010 г.: разглеждат се проблеми на наследството, границата и интеркултурните взаимодействия сред поколението на 20-годишните - студенти в български университети.

      Н. Рашкова – "Миграция заедно с музиката: малоазийските и тракийските българи" ("Migration Together with Music: The Anatolian and Thracian Bulgarians") в международната научна конференция "The Ottoman Past in the Balkan Present: Music and Mediation", организирана от Финския институт в Атина и Департамента за турски и азиатски изследвания, Атински университет [The Finnish Institute at Athens & Department of Turkish and Modern Asian Studies, University of Athens]; Атина, Гърция, 30.09-2.10.2010 г., http://www.turkmas.uoa.gr/conf2010.

 

   ПУБЛИКАЦИИ
   М. Златкова, Ст. Пенкова. "Противоречията на наследството" – образованието като културен капитал на „второто поколение” мигранти: децата на изселниците в Турция. – В: Ловци на умове. Т. 4. София, НБУ,  2010 (под печат)

   М. Елчинова. Миграция и трансформиране на локалната общност (Сравнение между две рурални общности в България). - Български фолклор, 2009, № 2, 7-21: границата като интериоризирано пространство и компонент, активно трансформиращ понятието за локална общност и локална принадлежност на примера на турската общност в Завет, Североизточна България.
   М. Елчинова. Migration Studies in Bulgaria: Scope, Experiences and Developments - Anthropological Journal of European Cultures, 18(2) 2009: 69-86: коментар на мястото на изследванията върху българските турци в миграционните изследвания в България; дискутиране на методологическата приемственост между етническите и миграционните изследвания в България, на подчинеността на академичните дискурси за миграцията на изпреварващите ги публични (медийни, политически) дискурси, обсебването на миграционните изследвания у нас от терминологията на "идентичността", както и от "националната" принадлежност и др.
   М. Елчинова. 1989 Yılında Türkiye’ ye Göç Eden Bulgaristan Türklerinde Göç ve Adaptasyon (Uyum): Dinin Rolü/ Миграция и адаптация сред турците от България, изселници в Турция от 1989 г.: ролята на религията. – В: Сборник с научни статии от конференцията, посветена на 20-годишнината от изселването на турците от България. Съст. д-р Мехмет Хаджисалихоглу. Истанбул, издава Университетът Йълдъз (на турски език) (под печат).

   М. Елчинова. Миграция и конструиране на наследство. – В: Годишник на департамент "Антропология". Т. 4. Градът: социални трансформации и културни практики. Съст. И. Бокова. НБУ, 2010 (електронно издание) (под печат).

   Н. Рашкова. Фолклорна музика без граници (Взаимовръзка и диалогичност сред музиканти от България и Турция) / Rashkova, N. Folklore Music without Borders (Interaction and Dialogue between Musicians from Bulgaria and Turkey). – В: Общите граници на разбирателството. България и Турция – партньори в ХХІ век / Common Borders of Understanding. Bulgaria and Turkey – Partners in the 21st Century. (Съст. Д. Петрова / Edited by D. Petrova). Международен център за изследване на малцинствата и културните взаимодействия / International Center for Minority Studies and Intercultural Relations. София / Sofia, 2009, 193-203. ISBN 978-954-8872-65-2; http://www.imir-bg.org/imir/books/obshtite_granici.pdf

   Н. Рашкова. Капитан Петко войвода във фолклорните песни на българите – интерпретации в миналото и днес. – Известия на Тракийския научен институт. Кн. 10. С., 2010 (под печат): проследяват се начините на възникване, сюжетите, отношението към отразените исторически събития в песенния репертоар на тракийци, както и съвременните рефлексии, интерпретации и разпространение на тези песни в интернет.

   А. Парла. Работници без документи или етнически родственици? Трудовата миграция от България към Турция след 1990 г. – Български фолклор, 2009, № 2, 49-69.
   L. Gergova. Migration and Return onthe Both Sides of Bulgaarian-Turkish Border. - In: Europe in Motion. Society, Labour Market and Sustinability in the Age of Migration. Bratislava: Friedrich Ebert Stuftung, 2010, 31-41.

   M. Elchinova. Re-assessing the Traumatic Past Twenty Years Later: Everyday Discourses on the Exodus of Bulgaria’s Turks to Turkey (http://www.eastbordnet.org/working_papers/restricted/)

  

   Теоретичен семинар "Граници и идентичности"
   В рамките на проекта от 1 декември 2009 г. се провежда теоретичен интердисциплинарен семинар "Граници и идентичности" за студенти от специалностите "Етнология" и "Социология" на Философско-историческия факултет при ПУ "Паисий Хилендарски". На семинара се обсъждат акценти от проблематиката на изследването; теоретични въпроси, свързани с културното наследство, с културната идентичност на различните поколения мигранти; проблеми на теренното проучване и др. На сбирките се представят изследователски резултати от членовете на екипа и от гост-лектори, както и наблюдения от теренната работа на студентите, които провеждат структурирани интервюта сред деца на изселници - студенти във висши училища в България. (вж. повeче тук)