ИЗСЕЛНИЦИ И МИГРАНТИ ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ
НА БЪЛГАРО-ТУРСКАТА ГРАНИЦА:

наследство, идентичност, интеркултурни взаимодействия

 

English | Turkce

 

 

контакти

гр. София 1113
ул."Акад. Г. Бончев", бл. 6
02 979 30 11
resettlers.migrants@gmail.com

 

начало >популяризиране

 

   Редактори на „За култура” (http://zakultura.info), специализиран уебкаталог за литература, култура, изкуство, хуманитаристика и образование, оценяват сайта на проекта като значим и предлагат регистрация в уебкаталога с цел по-добър достъп от страна на интернет потребителите. Екипът приема предложението за партниране чрез поставяне на линкове към сайтове от групата на LiterNet Медиа.

 

ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТА

 

 

   На международни и национални научни форуми

   Целите и задачите на проекта бяха популяризирани широко от Магдалена Елчинова и Николай Вуков сред научната колегия по време на Осмата международна конференция по социални науки и история, организирана от Института за социални науки и история, Амстердам, която се проведе в периода 13-16 април 2010 г. в Гент, Белгия. Проектът бе дискутиран пред участниците в сесия от мрежа "Етничност и миграция" и в рамките на сесията "История, национална идентичност и репрезентации" (през призмата на връзката между изселване и национална политика).

 


   В рамките на международната конференция "Мрежови подходи, практическа логика и историческа социология на социализма" и на първата работна среща по проекта "Противоречията на наследството (Стратегии за виртуален музей на социализма)", проведени от 1-3 април 2010 г. на Белмекен и организирани от Института за критически социални изследвания, Стойка Пенкова представи проекта "Изселници и мигранти от двете страни на българо-турската граница" пред колеги от България и Словения. Проектът беше дискутиран във връзка с проблема за границата и различните стратегии на "преминаване" (но също "заобикаляне", "втвърдяване", "отхлабване")  и "обживяване" на границата чрез сравняне на казусите Нова Горица и Одрин като гранични градове. През призмата на връзката между "живеене на границата" и "живеене в границата" (напускане, връщане, идване и отиване) на българските изселници през последните две десетилетия, Стойка Пенкова представи някои аспекти от теренните проучвания в Одрин, проведени заедно с Меглена Златкова.

   Н. Рашкова – на Международната научна конференция "The Ottoman Past in the Balkan Present: Music and Mediation", организирана от Финския институт в Атина и Департамента за турски и азиатски изследвания, Атински университет, Атина, Гърция, 30.09-2.10.2010 г., http://www.turkmas.uoa.gr/conf2010.

   Николай Вуков и Лина Гергова - на националната конференция "Публични пространства на българския град: наследство и развитие", организирана от Междууниверситетския център за изследвания и обучение "Памет, наследство, визуална среда" (Център за антропологични и етносоциологически изследвания,  Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", и Център за интеркултурен диалог и интеграция "Проф. Л. Бумбалов", Югозападен университет "Неофит Рилски"), Благоевград, 26-27 януари 2010 г.
   Магдалена Елчинова - на научната конференция във връзка с 20-годишнината от изселването на турците от България в Турция, Истанбул, 7-8 декември 2009 г.
   Магдалена Елчинова – в рамките на международния семинар "Hidden Histories and Promised Lands", финансиран от програма COST по проект "Remaking eastern borders: a network exploring money, gender and sexuality in the border transformations of Europe’s eastern periphery", с ръководител проф. Сара Грийн; Queen’s University, Белфаст, 19-20 ноември.2009 г.
   Магдалена Елчинова - на националната среща по проекта  "Пътуващ мегдан – да свържем публичните пространства в България", финансиран от Тръста за гражданско общество в Централна и Източна Европа, с  ръководител проф. д.н. Ивайло Дичев от СУ "Св. Климент Охридски", София, 9 октомври 2009 г.
   Лина Гергова - на международната научна конференция "Гранични градове: креативни топографии", организирана съвместно от Института за литовска литература и фолклор и Литовската научна фондация, Вилнюс, Литва, 1-4 декември 2009 г.
   Наталия Рашкова - в рамките на научната конференция  "Песни за Капитан Петко войвода", организирана от Тракийския научен институт, Варна, 4 септември 2009 г.
   Лина Гергова - в рамките на Третата MyPhD конференция на тема "Европа в движение: общество, пазар на труда и устойчивост в епохата на миграциите", спонсорирана от Friedrich Ebert Shiftung; Братислава, Словакия, 18-20 юни 2009 г.
   Николай Вуков - в рамките на конференцията на Международната асоциация за антропология на Югоизточна Европа (InASEA) на тема "Migration to, from, and in Southeastern Europe: Intercultural Communication, Social Change and Transnational Ties"; Анкара, Турция, 21-24 май 2009 г.
   Магдалена Елчинова – на заседание на работна група „Travel, Exchange, Translations" в рамките на проект "Remaking eastern borders: a network exploring money, gender and sexuality in the border transformations of Europe’s eastern periphery", финансиран по програма COST; Рим, 27-28 април 2009 г. (www.eastbordnet.org).
   Николай Вуков – на работната група "Продуктивни граници: ракурси към критиката на дуалността" в рамките на проекта COST  IS0803 "Remaking Eastern Borders in Europe", Никозия, Кипър, 14-15 април 2009 г. (www.eastbordnet.org).


 

 

   На семинари

   Теоретичен семинар "Граници и идентичности"
   В рамките на проекта от 1 декември 2009 г. се провежда теоретичен интердисциплинарен семинар "Граници и идентичности" за студенти от специалностите "Етнология" и "Социология" на Философско-историческия факултет при ПУ "Паисий Хилендарски". На семинара се обсъждат акценти от проблематиката на изследването; теоретични въпроси, свързани с културното наследство, с културната идентичност на различните поколения мигранти; проблеми на теренното проучване и др. На сбирките се представят изследователски резултати от членовете на екипа и от гост-лектори, както и наблюдения от теренната работа на студентите, които провеждат структурирани интервюта сред деца на изселници - студенти във висши училища в България (вж. повече тук).
   

 

    Във висши училища
   Магдалена Елчинова - Шеста лятна школа "Антропология на/в града", организирана от НБУ, Русе, 7 септември 2009 г.    

   Валентина Ганева-Райчева - пред студенти от магистърската програма "Антропологични изследвания на Средиземноморието и Балканите: Италия – България", съвместна програма между Института за фолклор, Университета Ла Сапиенца в Рим и Факултета по класически и нови филологии при СУ "Св. Климент Охридски", декември 2009 г.
   Лина Гергова - в рамките на лекционен курс по Интеркултурна комуникация пред студенти от специалностите Етнология (ІІІ курс) и Социология (ІV курс) на ПУ "Паисий Хилендарски".

 

      На 29.05.2010 г. в рамките на постоянния семинар на департамент "Антропология" при Нов български университет "Антропологични четения" Магдалена Елчинова представи резултати от работата си по проекта "Изселници и мигранти от двете страни на българо-турската граница: наследств, идентичност, интеркултурни взаимодействия". Тъй като тя вече бе представяла проекта като насоченост, цели и методология пред студенти и преподаватели от департамент "Антропология" на НБУ, този път акцентира върху резултатите от теренните си наблюдения в Одрин, Завет и Истанбул. Основен акцент на представянето беше да се очертаят разликите в социалните характеристики и интеграционните практики на изселниците от България, установили се в различни турски градове. Бяха дискутирани такива особености на турците от България, изселници в Истанбул, като тяхната сравнително висока степен на образование и на професионална квалификация, както и създаването на собствен бизнес и специфична пазарна ниша в турското общество. Това беше съпоставено с малко по-различния социален профил на изселниците в Одрин и други турски градове (например Измир).
   Засегнатите въпроси предизвикаха оживена дискусия, като аудиторията показа интерес към продължаване на разговора по проблематиката на проекта. Събитието е отразено и на сайта на департамент "Антропология".

 

      Въз основа на теренните проучвания, проведени от Меглена Златкова и Стойка Пенкова в градовете Царево и Одрин, е разработен модул лекции „Дискурс и дискурсивни практики на наследяване” в дисциплината „Модерност и постмодерност (философски и социологически дискурси)”, включен в учебната програма на студенти по социология ІІІ курс. Друг модул лекции на тема „Противоречивите наследници: социоанализа на етническата идентичност” е разработен и представен в рамките на лятната практика на студентите от ІІ курс, специалност Социология.

 

   

   Магдалена Елчинова и Меглена Златкова на Седма лятна школа по Антропология в/на града на НБУ в Русе, Тутракан, Разград – 7-14 септември 2010 г. В лекцията си Меглена Златкова представи етносоциологически подход в изследване на града и бяха коментирани проблемите за: Граничния град - границите в града. Градски наследства и пространства на миграции. Балканският град - граничният град: Одрин и Тутракан. Беше представена общата проблематика на проекта през теренните резултати – интервюта, анкети и визуални данни от проучването на част от екипа в "Шюкрю Паша" – "Кварталът на изселниците в Одрин".

   Меглена Златкова - въз основа на теоретичните и емпирични резултати от работата по проекта, беше изготвен модул лекции Етносоциология на постсоциализма. Граници, мрежи и капитали, включен в курса по Етносоциология за студенти по етнология (IV) и социология (I, IV) в ПУ "Паисий Хилендарски". Новите теми са: "Миграции и дарообмен"; "Противоречията на наследството"; "Поколенията на мигрантите"; "Трансформация на капиталите"; "Градска морфология и символна картография"; "Конструиране на градски места: град и памет, град и идентичност"; "Домът на мигранта"; "Граничният човек – етносоциологически подход при изследване на миграциите".

 

 

   В институции
   В Одрин: Отдел "Евроинтеграция и международно сътрудничество" на Община Едирне; пред директора на Дирекция "Културни и социални дейности" на Община Едирне Нихат Гюзелхарджан (Nihat Guzelharcan); Тракийски университет (ръководство, преподаватели и студенти); Федерация на балканските турци; Дружество за румелийска култура и фолклор; Сдружение "Градски съвет" (Kent Konseyi); журналисти от вестник "Йенигюн" (Yenigun) и др.

   В Истанбул: Технически университет Йълдъз, Университет Окан, организации на изселници: дружество "Бултюрк", дружество "БИСАВ".

   В България: тракийските дружества в Хасково, Свиленград, Стара Загора, София, Елхово, Харманли, Ивайловград, Бургас, Кърджали, Царево и др., Община Хасково, РИМ - Хасково, ГБ "Христо Смирненски" - Хасково, Исторически музей - Елхово, РИМ - Ямбол и др.