Page 133 - MIGRATION

Basic HTML Version

131
MIGRATION, MEMORY, HERITAGE: SOCIO-CULTURAL
APPROACHES TO THE BULGARIAN-TURKISH BORDER
of inheritance], in
Godishnik na departament ‘Antropologiya’
[
Annals of the Department of
Anthropology
], vol. 3, edited by I. Bokova.
Gradat: sotsialni transformatsii i kulturni praktiki
. [
The City:
Social Transformations and Cultural Practices
]. Sofia: NBU.
Elchinova, M. 2012.
Preosmislyane na travmatichniya opit vuv vsekidnevnite diskursi:
narativite na izselvaneto na bulgarskite turtsi v Turtsiya v perspektivata na vremeto [Rethinking
traumatic experience ineverydaydiscourses: narratives of out-migrationof BulgarianTurks toTurkey
from a diachronic perspective], in
Migratsii ot dvete strani na bulgaro-turskata granitsa: nasledstva,
identichnosti, interkulturni vzaimodeistviya
. [
Migrations on Both Sides of the Bulgarian-Turkish Border:
Heritage, Identities, Intercultural Interactions
], edited by V. Ganeva-Raycheva et al. Sofia: IEFSEM, 21–
31. Available at http://2sidesborder.org/Resettlers%20and%20Migrants/index.html#/10 [accessed:
29 June 2012].
Foucault, M. 1982.
Archeology of Knowledge
. London: Vintage.
Foucault, M. 1997.
Prosveshtenie i kritika
[
Enlightenment and Criticism
], compiled by
Deyanov, D. Sofia: Kritika i humanizum.
Foucault, M. 2011.
Heterotopia
. [unpublished archive of ICSA].
Ganeva-Raycheva, V. 2011.
Migration, Memory, Heritage: the Example of the Thrace
Bulgarians, Descendants of Refugees and Resettlers fromEasternThrace.
BulgarianFolklore. Bulgaria
– Slovenia: Research
(Special Edition), 48–66.
Ganeva-Raycheva,V. 2012.
Migratsii i institutsii: politiki i praktiki pri konstruirane na pamet.
[Migrations and institutions: politics andpractices of constructingmemory and identity], in
Migratsii
ot dvete strani na bulgaro-turskata granitsa: nasledstva, identichnosti, interkulturni vzaimodeistviya
.
[
Migrations onBothSides of theTurkish-BulgarianBorder: Heritage, Identities, Intercultural Interactions
],
edited by V. Ganeva-Raycheva et al. Sofia: IEFSEM, 169–197. Available at http://2sidesborder.org/
Resettlers%20and%20Migrants/index.html#/10 [accessed: 29 June 2012].
Garfinkel, H. 1984.
Studies in Ethnomethodology
. London: Polity Press.
Karamelska, T. 2009.
Biografichniyat analiz na etnicheskata identichnost mezhdu opita,
spomena I razkaza [Biographical analysis of ethnic identity between experience, memory and
story].
Sotsiologicheski problemi
[
Sociological Issues
], 3–4, 200–229.
Krasteva, A. (ed.) 2006.
Figurite na bezhanetsa
[
Images of Refugees
]. Sofia: NBU.
Legevi, L. 2008.
Turtsiya-Evropa: privilegirovano partnyorstvo – po-malko demokratsiya?
[Turkey-Europe: privileged partnership – less democracy?].
Kritika i Humanizum
[
Critique and
Humanism
], special issue “Turkey and the EU – the ultimate challenge”, 2 (7), 11–23.
Lyotard, J.-F. 1993.
Postmodernoto obyasneno za detsa
[
The Postmodern Explained for
Children
]. Sofia: Kritika i humanizum.
Maeva, M. 2006.
Bulgarskite turtsi – preselnitsi v Republika Turtsiya (Kultura i identichnost)
[
Bulgarian Turks – out-migrants to the Republic of Turkey (Culture and Identity)
]
.
Sofia: IMIR.
Mochnik, R. 2006.
Ideologichesko gospodstvo i osporvane
[
Ideological Dominance and
Contestation
] [unpublished archive ICSA].
Penkova, S. 2009.
Bourdieu and Foucault kato shans za edna istoricheska soitsiologiya
na diskursivnite praktiki [Bourdieu and Foucault – a chance for historical sociology of discursive
practices].
Sotsiologicheski problemi
[
Sociological Issues
], 3–4, 50–69.
Penkova, S. 2011a.
Protivorechiyata na ideologicheskoto nasledstvo: vurhu primera na
diskursivnata praktika “lichen dnevnik” ot vremeto na sotsializma [Contradictions of ideological
inheritance: on the discursive practice of “personal diary” from the socialist period].
Sotsiologicheski
problemi
[
Sociological Issues
]
,
3–4, 218–236.