ИЗСЕЛНИЦИ И МИГРАНТИ ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ
НА БЪЛГАРО-ТУРСКАТА ГРАНИЦА:

наследство, идентичност, интеркултурни взаимодействия

 

English | Turkce

 

 

контакти

гр. София 1113
ул."Акад. Г. Бончев", бл. 6
02 979 30 11
resettlers.migrants@gmail.com

 

начало > ефекти

 

 

    В сферата на научното познание проектът има амбицията да предложи по-точна терминология на изследваните процеси, да ситуира двата случая на принудителна миграция сред разнообразните форми на трансгранична мобилност в Европа през ХХ в. и началото на ХХІ в.

    Резултатите от проекта могат да бъдат полезни при изучаване процесите на конструиране на обща европейска идентичност и възприемане на културното разнообразие.

   Изработената методология на изследването може да се приложи при проучвания в други гранични райони.

 

    В сферата на междукултурното общуване резултатите от проекта са насочени към разчупване на стереотипните представи към различните, към подпомагане на междуличностното общуване чрез общи инициативи между български и турски студенти, деца на изселници; към затвърждаване на сътрудничеството между висши училища в България и Турция.

   Важен ефект от проекта е създаването на трансгранична мрежа за културно сътрудничество, включваща представители на местните власти, културни и образователни институции, неправителствени организации.

   В перспектива резултатите от проекта могат да подпомогнат местна активност по отношение на популяризиране на обектите на културното наследство – анимиране на наследството; активизиране на маршрути за културен туризъм и иницииране на трансгранична мрежа за популяризиране на културното наследство в тези региони.

   Екипът е в състояние да участва като консултант в заснемането на документален филм по проекта, който да бъде предложен на националните телевизии на двете страни

   Екипът предвижда да инициира създаване на Балкански студентски клуб, в чиято основа ще бъдат студенти по етнология, както и потомци на изселници в Турция.