Page 95 - MIGRATION

Basic HTML Version

93
МИГРАЦИИ ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ НА БЪЛГАРО-ТУРСКАТА ГРАНИЦА:
НАСЛЕДСТВА, ИДЕНТИЧНОСТИ, ИНТЕРКУЛТУРНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
за географското положение, климата и историята на града. Според него преди Балканската
война от 1912–1913 г. в Одрин живеят 4000 арменци, 2324 българи, 19 603 гърци, 14 469 ев-
реи и 47 289 мюсюлмани. авторът дава и основни сведения за джамиите ,,Мурадие”, ,,Старата
джамия”, ,,Юч шерефели”, ,,Султан Баязид II” и ,,Султан Сели” (Tosyavizade 1336: 1–9).
текстът на османотурски език ни предоставя много повече сведения. в началото Ри-
фат Осман старателно изброява своите източници, за които може да се каже, че са изцяло до-
машни или османски. те обхващат хроники, краеведски съчинения от XVII–XVIII в., пътеписи,
спомени и размисли на значими представители на улема-
та, сведения от годишниците на Одринския вилает и от
биографични корпуси. авторът е приложил също така
карта на града, снимки и визитки на известни търговци,
часовникари, аптекари, зъболекари и лекари, сред кои-
то откриваме хирурзи, ортопеди, гинеколог, интернист и
детски лекар. Може само да се предполага, че те са под-
помогнали финансово издаването на първия пътеводи-
тел на града.
Османският интелектуалец е разпределил изло-
жението на османотурски език в четири глави. в първа-
та глава, заедно с географските и кратките исторически
сведения, Рифат Осман прилага списък на махалите, без
да ни дава сведения за броя на техните обитатели. той
споменава, че в един от големите пожари в крепостта
са разрушени 13 малки синагоги и къщите на евреите,
дошли от арагон, Буда, Германия, истанбул, Каталуня,
Фиг. 3
Къщи в Одрин
Фиг. 6
Улица между квартал ,,Султан
Селим” и ,,Мурадие”
Фиг. 4
Къщи в Одрин
Фиг. 5
Къщи в Одрин