Page 93 - MIGRATION

Basic HTML Version

91
МИГРАЦИИ ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ НА БЪЛГАРО-ТУРСКАТА ГРАНИЦА:
НАСЛЕДСТВА, ИДЕНТИЧНОСТИ, ИНТЕРКУЛТУРНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Из ,,Пътеводител на Одрин” на д-р Рифат Осман
Тосявизаде (1874–1933)
Маргарита Добрева
Институт за балканистика с Център по тракология ,,Проф. Ал. Фол” – БАН
Обикновено разказът или представянето на нечия книга ни изправя пред предизви-
кателството да открием онзи ключов момент, който е интересен не само за разказвача, но
и за читателя. Решаването на тази задача може да се усложни поради различните разбира-
ния за интересно или вълнуващо и заради възгледите на
самия автор, които понякога напълно противоречат на
нашите представи. такъв е и случаят с книжката ,,Пъте-
водител на Одрин”, съставена от Рифат Осман тосявиза-
де и издадена за пръв път през 1920 г. (Tosyavizade 1336)
(фиг. 1)
.
Затова още тук, в самото начало, ще направя уго-
ворката, че разказът за първия пътеводител на град Од-
рин не ще се отличава с онзи аналитичен подход, подроб-
но чертаещ мирогледа на съставителя и подхода му към
използваните документи. Няма да обсъждам и мотивите,
подтикнали Рифат Осман да състави тази книжка, която
по своя характер не може да се оцени нито като истински
туристически справочник, нито като история на града.
Представянето
ѝ
има за цел да открои този извор, добре
познат в турска среда и преиздаден от Ратиб Казанджъ-
гил през 1994 г. и 1998 г., като паралелен източник на ин-
формация при изследването на Одрин.
***
Рифат Осман тосявизаде е роден в истанбул през 1291 г. от мюсюлманското летобро-
ене или в един от дните между 18 февруари 1874 г. и 6 февруари 1875 г. в края на юли 1899 г.
завършва Медицинското училище и постъпва като стажант в болницата ,,Гюлхане”. Специали-
зира рентгенология при д-р Роберт Райдер. в свободното си време взема уроци по чертане,
рисуване и история. Работи в болницата в Битоля и в Солун. През октомври 1903 г. е назначен
като лекар в Централната военна болница на Одрин. От май 1919 г. до смъртта си, 10 май
1933 г., работи в Общинската здравна служба на града. Освен като лекар и рентгенолог Рифат
Осман е известен и като художник, архитект, инженер, фотограф, музеен и библиотечен деец,
педагог и историк. Преподавал е по хигиена и обществено здраве в Мъжкото и Девическо-
то педагогическо училище и в Девическата прогимназия в Одрин. Бил е учител по чертане
и рисуване в Занаятчийското училище и Мъжката гимназия. Съвременната сграда на Дома
Фиг.1
РифатОсман Тосявизаде