Page 91 - MIGRATION

Basic HTML Version

89
МИГРАЦИИ ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ НА БЪЛГАРО-ТУРСКАТА ГРАНИЦА:
НАСЛЕДСТВА, ИДЕНТИЧНОСТИ, ИНТЕРКУЛТУРНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ка и хуманизъм.
Бурдийо, П. 2005а.
Практическият усет. София, Фигура.
Бурдийо, П. 2008.
Противоречията на наследството. – Социологически проблеми, №
1–2, 111–119.
Бъргър, П., Лукман, Т. 1996.
Социалното конструиране на реалността. София, Кри-
тика и хуманизъм.
Вуков. Н., Л. Гергова. 2010.
Публични етнически пространства и туристически марш-
рути (Пловдив и Одрин). – Доклад, представен на Националната конференция ,,Публич-
ни пространства на българския град: наследство и развитие”. Благоевград, 26–27.10.2010 г.
(ръкопис).
Ганева-Райчева, В. 2011.
Реконструиране на територии чрез наследството: приме-
рът на Одрин. – В: Годишник на Департамент „Антропология”. Т. 4. София, НБУ (електронно
издание).
Добрева, М. 2012.
Из ,,Пътеводител на Одрин” на д-р Рифат Осман Тосявизаде (1874–
1933). – В: Миграции от двете страни на българо-турската граница: наследства, идентично-
сти, интеркултурни взаимодействия. София (електронно издание).
Добрева, М. 2012а.
„Одрин – житие и битие на двойствеността”. Югоизточноевро-
пейският град и съвременността на миналото. Научни изследвания в чест на проф. Лилия
Кирова. Съст. А. Балчева. Ред. колегия Йорданка Бибина, Пенка Данова. София, Изд. „Фабер”,
204–216.
Елчинова, М. 2009.
Миграция и трансформиране на локалната общност (Сравнение
между две рурални общности в България). – Български фолклор, № 2, 7–21.
Елчинова, М. 2011.
Миграция и конструиране на наследство. – В: Годишник на депар-
тамент „Антропология”. Т. 3. Градът: социални трансформации и културни практики. Съст. И.
Бокова. София, НБУ (електронно издание).
Желязкова, А. (съст.) 1998.
Между адаптацията и носталгията (българските турци в
Турция). – В: Съдбата на мюсюлманските общности на Балканите. Т. 3. София, IMIR.
Златкова, М. 2011.
„Там, където Странджа целува морето”…„Противоречията на на-
следството” на тракийските бежанци в Царево. – В: Годишник на Департамент „Антрополо-
гия”. Т. 4. София, НБУ (електронно издание).
Златкова, М., С. Пенкова 2011.
„Противоречията на наследството” – образованието
като културен капитал на „второто поколение” мигранти: децата на изселниците в Турция. –
В: Ловци на умове. Т. 4. София, НБУ, 74–100.
Златкова, М., С. Пенкова 2012.
„Завръщания” през границата? Форми на преминава-
не на българо-турската граница от младите поколения. – Социологически проблеми. Мобил-
ност и миграции, № 1–2 (под печат).
Кръстева, А. (съст. и н. ред.) 2006.
Фигурите на бежанеца. София, НБУ.
Легеви, К. 2008.
Турция – Европа: привилегировано партньорство – по-малко демокра-
ция? – Критика и хуманизъм. Спец. брой: Турция и ЕС: пределното изпитание, 2, кн. 27, 11–22.
Маева, М. 2006.
Българските турци – преселници в Република Турция (Култура и
идентичност). София, IMIR.
Мемоглу-Сюлейманоглу, Й. 2010.
„Сбогом бащино, огнище, сбогом, роден край (20
години от принудителното масово изселване на турци от България)” http://thebigexcursion.
blogspot.com/2010/01/20.html , последно посетен на 13.03.2012 г.
Пенкова, С. 2011.
„Противоречията на наследството”: механизми на (не)наследяване