Page 87 - MIGRATION

Basic HTML Version

85
МИГРАЦИИ ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ НА БЪЛГАРО-ТУРСКАТА ГРАНИЦА:
НАСЛЕДСТВА, ИДЕНТИЧНОСТИ, ИНТЕРКУЛТУРНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
и родителите си взаимодействат със семействата и на други деца, живеещи наблизо – важен
механизъм за интеграция в приемащото общество.
Пространствената близост на семействата на мигрантите в първите години на за-
селването им създава и специфични форми на общност, чрез които те са разпознаваеми от
местните турци като „други”. Понякога те си говорят на български помежду си, което създа-
ва впечатление, че искат да се отграничат от местните хора. тези аспекти на социалното и
културното конструиране на градските пространства от мигрантите са много интересни и
изследвани, но нашата цел беше да наблюдаваме доколко второто поколение (децата) и тре-
тото поколение (внуците)
23
мисли връзката с България като културен и символен капитал,
който те могат да използват в новото общество като образователни стратегии и жизнени
избори.
През 2010 г. имахме възможност да съпреживеем празничния живот на училище
„75 години от основаването на Република турция”, благодарение на тогавашния директор
Реджеп Козан, учителския колектив и представители на родителския комитет. Училището е
едно от местата, в които се организира сцена на ежегодния детски фолклорен фестивал с
участие на състави от балканските страни в края на април по време на Седмицата на младе-
жта и семейството в цяла турция, защото много от родителите или по-възрастните членове
на семействата все още говорят езиците на страните, от които са дошли. една голяма част от
децата от българските състави гостуват на семействата на ученици от това училище, за да се
намали стресът от езиковия и културния шок при всяко преминаване на нова граница.
третото поколение – внуците на мигрантите – нямат директна връзка с България като
житейски опит и преживяване/преминаване на границата, въпреки че повечето от тях имат
и българско гражданство. За тях родното място на родителите им е по-скоро спомен, но и
символен капитал, който те могат да използват като възможност. От тази гледна точка, мо-
жем да обобщим, че пространствените граници – на
физическите
(като жилищни траекто-
рии) и
социалните
градски пространства (като жизнени траектории на родителите им) за
23 За поколенията на мигрантите вж. по-подробно Златкова, Пенкова 2011.
Фолклорен фестивал в училището
Фолклорен фестивал в училището