Page 83 - MIGRATION

Basic HTML Version

81
МИГРАЦИИ ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ НА БЪЛГАРО-ТУРСКАТА ГРАНИЦА:
НАСЛЕДСТВА, ИДЕНТИЧНОСТИ, ИНТЕРКУЛТУРНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
хетерогенно, обживяно, озеленено и все още строящо се пространство, в което различията
успяват да заживеят заедно. тук се срещат и хора от Балканите, и от тракия, и хора от ана-
дола и други части на страната, които имат възможност да празнуват своите специфични
празници и да изразяват културните си различия.
Животът на квартала – гледната точка на районния кмет
14
Градът е отвореното пространство, в което всеки имигрант може да намери свое мяс-
то и свой дом. Градът е контролирано и администрирано пространство, специфичен градски
хабитат, чрез който се интериоризират нормите. Но градът е и споделено пространство. При
обживяването на нови градски места механичното заселване на жилищните пространства
предполага и задвижване на социални механизми, които да направят възможно съжител-
ството на различията. Мигрантите, дошли в последните 20 години в Одрин от други части
на страната и Балканите, променят града, но дали и как градът променя мигрантите. в силно
рационализираното пространство на квартала
15
няма топоси, специфични за различни кул-
турни и религиозни общности, затова повечето дейности се случват в споделените
общи
места. Районният кмет направи своеобразна картина на квартала именно от гледна точка на
многообразието на различията, по начините, по които те се дефинират в турското общество.
И. Т.
Знаете, че в турция има различни райони. и при вас е така, например Кърджалийско, Шуменско,
Разградско. в Одрин хората не могат да се справят с всичката работа (
два пъти подчертава това твърдение
),
затова идват и от други места, от източен и Югоизточен анадол. идват, за да работят. в тази махала са наста-
нени точно такива хора, които работят в строителството и ресторантьорството. те се заселват в компактни
групи. Нашата задача е да осигурим по-бързата им адаптация, да няма дрязги. Ние много добре се справяме
с тази задача. Както в християнството, и в исляма има различни направления. техни представители живеят в
тази махала. алевитите си имат своя къща ,,Джем еви (
cem evi
)”, а за другите има джамия. Ние заедно честваме
празниците на всяка една група, макар да са различни. Ние не ги гледаме като различни, а като хора от този
край. така за кратко време те се адаптират към средата. в училище категорично не ги отделяме в самостоя-
телни класове. Децата на придошлите тук се разпределят по три-четири в клас. така те имат стимул да се рав-
няват по усилията си с другите деца. тук искаме да поддържаме високо образователно ниво, нито едно дете
да не изостава. Когато тези деца са по-малко в класовете и учителите могат да им обърнат внимание. така се
14 С районния кмет (мухтар) ирфан тасмалъ се срещнахме през май 2011 г. интервюто се проведе на
работното му място, присъстваше и Б. а., журналист и общественик в Одрин, който ни оказа неоценимо
съдействие при контактите в новите квартали. интервюто се проведе на турски език, чрез превод на Маргарита
Добрева.
15 Освен жилищните сгради, за всеки новостроящ се квартал е задължително да има минимум училище,
джамия и здравен център.
Панорамна снимка от кв. ,,Шюкрю паша”