Page 81 - MIGRATION

Basic HTML Version

79
МИГРАЦИИ ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ НА БЪЛГАРО-ТУРСКАТА ГРАНИЦА:
НАСЛЕДСТВА, ИДЕНТИЧНОСТИ, ИНТЕРКУЛТУРНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
два модела за обживяване на пространствата на градовете от мигрантите – според единия,
те се настаняват в градския център, а при другия, новодошлите се заселват в градските пе-
риферии и в някои случаи имат възможността да създадат свои квартали
11
.
в Одрин са приложени и двата модела за обживяване на пространствата от новодош-
лите: една голяма част от новопристигналото население от вътрешността на страната заема
градския център, където жилищните условия не са особено добри, а жителите на Одрин се
изместват към Новия град. той е построен на мястото на бивши селскостопански земи, квар-
тали без история, без множество пластове на градския палимпсест, но град, който отразява
ценностите на новото общество – пространства на средната класа: работници, служители,
учители, интелигенция. Друга част от мигрантите – от турция и от Балканите, в това число и
от България, се заселват в градската периферия.
„Шюкрю паша” – кварталът на мигрантите – кварталът на„богатите”
Картографиране на мястото
При първото ни теренно изследва-
не в Одрин ни казаха, че повечето мигран-
ти от Балканите и новите жители на града
се заселват в т. нар. „къщи на изселниците”
(
göçmen evleri
). Градът Одрин се променя в
последните двадесет години именно зара-
ди промяната на границата. От пограничен
район – краен за държавата, той се оказва
на входа за европа, поради променения
политически и културен контекст на Бал-
каните. Към Одрин има интерес не само
отвън, но и от вътрешността на страната,
а много от хората предпочитат да живеят
в града и да работят в силно индустриали-
зираните зони наоколо (гр. Чорлу, напри-
мер, от 250 000 в края на 80-те години, сега
наброява 1 млн. души).
Преселниците от България, дошли с
вълната от 1989 г., са настанени предимно
в жилищни блокове, построени от турската държава за тях в новосъздаващ се квартал в края
на Одрин. тогава мястото изглежда като градска периферия, без завършена инфраструктура
11 такъв е случаят с голяма група роми – мюсюлмани, които по споразумение са дошли от България
в Одрин през 50-те години и сега кварталът им е в градския център, който ще подлежи на промени по
градоустройствена програма. един от спомените на наш събеседник от Одрин, емигрирал от България през
1989 г. е, че, когато отишъл да пазарува в едно магазинче в центъра на града, първите „одринчани”, които го
заговорили на български език, били роми.
Първите блокове на мигрантите от България в кв.
,,Шюкрю паша”