Page 75 - MIGRATION

Basic HTML Version

73
МИГРАЦИИ ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ НА БЪЛГАРО-ТУРСКАТА ГРАНИЦА:
НАСЛЕДСТВА, ИДЕНТИЧНОСТИ, ИНТЕРКУЛТУРНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
то: социоанализа и психоанализа”. Пловдив, септември 2011 г. (архив ИКСИ).
Елчинова, М. 2009.
Миграция и трансформиране на локалната общност (Сравнение
между две рурални общности в България). – Български фолклор, № 2, 7–21.
Елчинова, М. 2011.
Миграция и конструиране на наследство. – В: Годишник на Депар-
тамент „Антропология”. Т. 3. Градът: социални трансформации и културни практики. И. Боко-
ва (съст.), София, НБУ (електронно издание).
Златкова, М. 2011.
„Там, където Странджа целува морето”…„Противоречията на на-
следството” на тракийските бежанци в Царево. – В: Годишник на Департамент „Антрополо-
гия”. Т. 4. София, НБУ (електронно издание).
Златкова, М., С. Пенкова 2011.
„Противоречията на наследството” – образованието
като културен капитал на „второто поколение” мигранти: децата на изселниците в Турция. –
В: Ловци на умове. Т. 4. София, НБУ, 74–100.
Златкова, М., С. Пенкова 2012.
„Завръщания” през границата? Форми на преминава-
не на българо-турската граница от младите поколения. – Социологически проблеми. Мобил-
ност и миграции, № 1–2 (под печат).
Карамелска, Т. 2009.
Биографичният анализ на етническата идентичност между опи-
та, спомена и разказа. – Социологически проблеми, № 3–4, 200–229.
Каултър, Д. 2004.
Логиката: етнометодология и логика на езика. – В: Праксеологиче-
ският обрат в логиката. Пловдив, УИ„Паисий Хилендарски” (непубл. архив ИКСИ).
Кръстева, А. (съст. и н. ред.) 2006.
Фигурите на бежанеца. София, НБУ.
Легеви, К. 2008.
Турция – Европа: привилегировано партньорство – по-малко демо-
крация? – Критика и хуманизъм. Спец. брой: Турция и ЕС: пределното изпитание, 2, кн. 7,
11–23.
Маева, М. 2006.
Българските турци – преселници в Република Турция (Култура и
идентичност). София, IMIR.
Мочник, Р. 2006.
Идеологическо господство и оспорване (непубл. архив на ИКСИ)
Пенкова, С. 2009.
Бурдийо и Фуко като шанс за една историческа социология на дис-
курсивните практики. – Социологически проблеми, № 3–4, 50–69.
Пенкова, С. 2011.
„Противоречието на наследството”: механизми на (не)наследяване
при наследниците на тракийските бежанци и на българските изселници в Одрин. – В: Годиш-
ник на Департамент „Антропология”. Т. 4. София, НБУ (електронно издание).
Пенкова, С. 2011а.
„Противоречията на наследството”: механизми на (не)наследява-
не и дискурсивни практики. – Социологически проблеми (специално издание), 38–59.
Пенкова, С. 2011б.
Противоречията на идеологическото наследство: върху примера
на дискурсивната практика „личен дневник” от времето на социализма. – Социологически
проблеми, № 3–4, 218–236.
Стоянов, В. 1998.
Турското население в България между полюсите на етничната по-
литика. София, ЛиК.
Фуко, М. 1996.
Археология на знанието. София, Наука и изкуство.
Фуко,М. 1997.
ПросвещениеиКритика. Д. Деянов (съст.). София, Критикаихуманизъм.
Шютц, А. 1999.
Чужденецът. Избрани студии. К. Коев (съст.). София, ЛиК.
Bourdieu, P. 1991.
Language and Symbolic Power, Polity Press.
Bourdieu, P. 1993.
La Misere du Monde. Editions du Seuil.
Bourdieu, P. 2004.
Science of Science and Reflexivity, The University of Chicago Press.
Еlchinova, M. 2005.
Alien by Default: The Identity of the Turks of Bulgaria at Home and in