Page 74 - MIGRATION

Basic HTML Version

72
МИГРАЦИИ ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ НА БЪЛГАРО-ТУРСКАТА ГРАНИЦА:
НАСЛЕДСТВА, ИДЕНТИЧНОСТИ, ИНТЕРКУЛТУРНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
правилността на направените от агента биографични избори. Подобно освобождаване от
„примките на властта”Фуко би нарекъл упражняване на„безкрайното дело на свободата”.
В казуса„К. М.”, обаче, всяко фазиране на биографията е насочена към това да се
прие-
ме
наследството и
чрез него
да се„надхитри”биографичната машина, която изначално не му
предоставя подходящите социални и биографични жизнени шансове.
И в двата случая, обаче, имаме форма на виртуозност, на „двойна игра по правилата
срещу правилата” (срв. Бурдийо 1993) и – макар противоположни – това са две форми на
„свръхнормалност”. Както знаем „свръхнормалността” в термините на Хусерл се свързва с
„изключенията”, а не с„изключените” – т.е. с всички онези, за които„са достъпни и още някои
неща, оставащи недостъпни за усреднения човек”.
Литература
Бокова, И. 2003.
„Подвижният човек”– в мрежата от топоси. Антропологични изслед-
вания. Пл. Бочков (съст.). Т. 4. София. НБУ/ИК„Яр”, 78–98.
Бочков, П. 2002.
„Родината” в дискурса на сравнението. – В: Елчинова, М. (съст.). Ан-
тропологични изследвания. Т. 3. София, НБУ, 57–76.
Бочков, П. 2004.
Българските турци, изселници в Измир – идентичност, адаптация и
мрежи на солидарност. – В: Лазова, Ц. (съст.). Антропологични изследвания. Т. 5. София, НБУ,
175–190.
Бунджулов, А. 1995.
Хетеротопии. София, Критика и хуманизъм.
Бурдийо, П. 1993.
Казани неща. София, УИ„Св. Кл. Охридски”.
Бурдийо, П. 1997.
Практическият разум. Върху теорията за дейността. София, Крити-
ка и хуманизъм.
Бурдийо, П. 2004.
Да се разбира. В: Етносоциология: интердисциплинарен модул
(сборник текстове, архив ИКСИ).
Бурдийо, П. 2005.
Ритуалите на институиране. – Социологически проблеми, № 3–4,
104–122.
Бурдийо, П. 2005а.
Практическият усет. София, Фигура.
Бурдийо, П. 2008.
Противоречията на наследството. – Социологически проблеми, №
1–2,111–119.
Бъргър, П., Лукман, Т. 1996.
Социалното конструиране на реалността. София, Кри-
тика и хуманизъм.
Гарфинкъл, Х. 2005.
Изследвания по етнометодология. София, Критика и хуманизъм.
Деянов, Д. 2001.
Увод в логиката и методологията на хуманитарните науки (хумани-
таристиката след смъртта на човека). Пловдив, УИ„Паисий Хилендарски”.
Деянов, Д. 2004.
Молекулярна перформативна логика и нормализация. –Критика и
хуманизъм, кн. 17 /1, 39–63.
Деянов, Д. 2010.
Биографичните машини и противоречията на наследството. Доклад
на международната конференция „Мрежови подходи, практическа логика и историческа
социология на социализма” и на първата работна среща по проекта „Противоречията на
наследството (Стратегии за виртуален музей на социализма)” (Белмекен, 1–3 април 2010 г.,
организатор ИКСИ).
Деянов, Д. 2011.
Социоанализата: една проблематика in statu nascendi. Лекция, изне-
сена на стажа по практическа логика и етнометодология „Противоречията на наследяване-