Page 7 - MIGRATION

Basic HTML Version

5
МИГРАЦИИ ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ НА БЪЛГАРО-ТУРСКАТА ГРАНИЦА:
НАСЛЕДСТВА, ИДЕНТИЧНОСТИ, ИНТЕРКУЛТУРНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Проектът„Изселници и мигранти от двете страни
на българо-турската граница: наследство,
идентичност, интеркултурни взаимодействия”
Валентина Ганева-Райчева
Проектът „Изселници и мигранти от двете страни на българо-турската граница: на-
следство, идентичност, интеркултурни взаимодействия” е финансиран от Фонд „Научни
изследвания” в тематичния конкурс в направление „Културно-историческо наследство и
национална идентичност” (ДОО2-209/17.12.2008 г.). Изследователският екип си поставя ам-
бициозната задача да изследва в сравнителен план бежанските и миграционните процеси
от Турция към България и в обратна посока, в историческа перспектива и с оглед на разно-
образните форми на миграция днес, с цел проследяване процесите на формиране на общ-
ности вследствие на миграции и на използване на символния капитал на тези общности в
конструирането на културно наследство на локално и национално ниво. Основен интерес
представят две общности, създадени в резултат на принудителна трансгранична миграция:
тракийските българи, бежанци и изселници от Източна и Западна Тракия в България, и тур-
ците с произход от България, изселници и мигранти в Турция от средата на ХХ в. до днес. В
хода на работата бяха преосмислени изследователски цели, задачи и акценти.
Изследователският екип е интердисциплинарен и включва специалисти от Института
за етнология и фолклористика с Етнографски музей, Нов български университет, ПУ„Паисий
Хилендарски”, Университет Sabancı – Истанбул: доц. д-р Валентина Ганева-Райчева (ръково-
дител), доц. д-р Наталия Рашкова, доц. д-р Магдалена Елчинова, доц. д-р Николай Вуков, гл.
ас. д-р Меглена Златкова, гл. ас. д-р Стойка Пенкова, гл. ас. д-р Лина Гергова, гл. ас. д-р Айше
Парла, докторант Бехрин Шопова, магистър Музаффер Йълмаз (през първия етап от реали-
зацията на проекта). Като външен сътрудник участва гл. ас. д-р Маргарита Добрева от Инсти-
тута за балканистика с Център по тракология„Проф. Ал. Фол”.
Основни понятия и методология
Проектът се опира на известни и възприети теории за обособяването на границите
между групите и междугруповото взаимодействие (Фр. Барт), за управлението на културите
като национален ресурс (А. Смит, Е. Хобсбаум, Ъ. Гелнър), за влиянието на глобализацион-
ните процеси върху локалните култури (А. Ападурай), за социалните мрежи, за културата
на мобилност и др. С оглед на акцента, който се поставя върху участието на мигрантите в
конструирането на културно наследство, методологически важни са идеите за диалогично-
то формиране на културната идентичност, за културното наследство като конструкт, за изо-
бретяването на традициите (Хобсбаум), за спецификите на паметта (М. Халбвакс, П. Рикьор),
за местата на паметта като опора на колективната памет и за паметта-наследство (П. Нора).