Page 61 - MIGRATION

Basic HTML Version

59
МИГРАЦИИ ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ НА БЪЛГАРО-ТУРСКАТА ГРАНИЦА:
НАСЛЕДСТВА, ИДЕНТИЧНОСТИ, ИНТЕРКУЛТУРНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Ние продадохме всичко, но не тръгнахме. Отивам на работа в Свинеугояването. един
роднина има много овце. „Къде отиваш, Бейти, хората отиват за турция!” аз подадох молба и
напуснах. Крава, овце, коза, магаре.... Отказах се. Отново купихме – на село без стока не ста-
ва! Почнах работа в Кооперацията в Нови пазар – шофьор на Зил. Доволен съм, че останах.
Не съм прекòсвал границата! Родното място ми харесва. Отиваш там, не познаваш хората
и те не те познават...” (Бейти аптула, род. 1942 г., село избул, Шуменско. Запис на 19 август
2004.)
Литература
Бокова, И. 2003.
„Подвижният човек” – срещи с различното. – в: Балкански идентич-
ности. Ч. 4. София, 30–40.
Бояджиева, Ст. 2005.
„На кука, ама тука!”Място, принадлежност, идентичност. – Про-
блеми на българския фолклор. т. 10. Фолклор – идентичност – съвременност. София, аи
„Проф. Марин Дринов”, 355–365.
Драгова, Н. 2005.
Проф. Надежда Драгова. – в: историята, населена с хора. Българско-
то общество през втората половина на 20 век. 1. интервюта. София, иК„Гутенберг”, 465–481.
Елиаде, М.
(без посочена година). Митове, сънища и тайнства. София, иК„Прозорец”.
Елиаде, М. 1994.
Митът за вечното завръщане. София, иК„Христо Ботев”.
Елиаде, М. 1995.
трактат по история на религиите. София, иК„Христо Ботев”.
желязкова, А. 1989.
Открито писмо до колегите от института по балканистика. 22.
06. 1989 г.: http://www.enotes.com/topic/Turks_in_Bulgaria
Кръстева, А. 2004.
От етничност към миграция. Съст. и н. редактор анна Кръстева.
София, НБУ.
Между адаптацията и носталгията 1998.
Между адаптацията и носталгията. Бъл-
гарските турци в турция. София, IMIR.
Маева, М. 2006.
Българските турци-преселници в Република турция. (Култура и
идентичност). София, Международен център за изследване на малцинствата и културните
взаимодействия.
Монаган, Дж., П. Джъст 2005.
Социална и културна антропология. София, изд. „За-
харий Стоянов”.
Огнянова, Ел. 2002.
IN MEMORIAM: Салих Бакладжиев. – Балканите+. Събития и тен-
Сн.1.
Бейти Аптула и Хърфан Ходжа от с. Избул,
Шуменско
Сн. 2.
Емине и Мехмед Раимови от с. Избул, Шуменско