Page 6 - MIGRATION

Basic HTML Version

4
МИГРАЦИИ ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ НА БЪЛГАРО-ТУРСКАТА ГРАНИЦА:
НАСЛЕДСТВА, ИДЕНТИЧНОСТИ, ИНТЕРКУЛТУРНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
извеждащи въпроси като съхраня-
ване на културна памет, създаване
и функциониране на институции на
мигрантите, конструиране на наслед-
ства, поддържане на общностна иден-
тичност и др.
в резултат бяха обменени идеи,
методология и опит. екипът предложи
своите компетенции на изпълнител-
ната власт, стана инициатор на соци-
ална мрежа и положи основите на
добро сътрудничество между учени,
държавни институции и неправител-
ствени организации по проблематиката на проекта. това сътрудничество вече има своите
първи резултати.
***
Сборникът съдържа изследванията, представени на конференцията, както и почти
пълния запис на дискусията в рамките на кръглата маса. Статиите не са подлагани на научна
преработка и редакция. всеки автор носи пълната отговорност за изказаните тези и изнесе-
ните факти.
Надяваме се изданието да предизвика вниманието на широк кръг читатели, интере-
суващи се от проблемите на миграциите, политиките към наследството и интеркултурните
взаимодействия по българо-турската граница.
От съставителите