Page 54 - MIGRATION

Basic HTML Version

52
МИГРАЦИИ ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ НА БЪЛГАРО-ТУРСКАТА ГРАНИЦА:
НАСЛЕДСТВА, ИДЕНТИЧНОСТИ, ИНТЕРКУЛТУРНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Литература
Анева, Н. 2001.
Лютви Местан: Каним изселниците в Турция да учат в наши ВУЗ. –
Стандарт, 2 август 2001 г., http://www.standartnews.com/archive/2001/08/02/theday/s3086_2.
htm.
Желязкова, А. (ред.) 1998.
Между адаптацията и носталгията. Българските турци в
Турция. София, МЦИМКВ.
Карамихова, М. 1997.
Брачна снимка от Кърджали. Кърджали.
Карамихова, М. 2000.
Едно семейство след т. нар. “Възродителен процес”. – В: Руса-
нов, В. (съст.). Аспекти на етнокултурната ситуация в България. Осем години по-късно. Со-
фия, Аксес, 214–234.
Карамихова, М.
(съст.) 2003. Да живееш там, да сънуваш тук. Емиграционни процеси
в началото на ХХІ в. София, МЦИМКВ, 268–291.
Маева, М., М. Манчева. 2004.
Миграция на български турци (1878–2004). – В: Султа-
нова, Р. (съст.) Български миграции и миграционни движения от 80-те години на ХХ в. до днес
(ръкопис).
Маева, М. 2006.
Българските турци преселници (култура и идентичност). София,
МЦИМКВ.
Маева, М. 2007.
Емиграция на турци от България към ЕС. – В: Человек в истории и
культуре. Одесса-Терновка, Друк, 376–385.
Маева, М. 2008.
Съвременни миграционни вълни на българските турци. – В: Дечева,
M. (ред.). Динамика на националната и транснационална идентичност в процеса на европей-
ска интеграция. София, Парадигма, 333–356.
Маринова, Кр. 2003.
50 хиляди изселници си идват. – Стандарт”, 28 октомври, http://
paper.standartnews.com/archive/2003/10/28/theday/s3887_12.htm.
Петков, В. 2003.
Дружества на изселници в Турция организират гласуването за ДПС.
– Монитор, 29 декември. http://www.zone168.com/news.html?date=20031229&topic=home_
bg&story=00102.htm.
Петрова, Т. 2003.
Чужденците не искат да плащат за висше в България. Данъкопла-
тецът финансира обучението на 60% от задграничните студенти. – Сега, 15 декември, http://
www.segabg.com/15122003/p0020019.asp.
Стоянов, В. 1995.
Турците в България. – В: Желязкова, А. (съст.). Връзки на съвмес-
тимост и несъвместимост между християни и мюсюлмани в България. София, МЦПМКВ,
247–251.
Стоянов, В. 1998.
Турското население между полюсите на етническата политика. Со-
фия, ЛиК.
Стоянов, В. 2001.
По трудния път към възраждането – българските турци и мюсюлма-
ни в отвоюване на малцинствените си права. – В: Русанов, В. (съст.). Аспекти на етнокултурна-
та ситуация. Осем години по-късно. София, Аксес, 190–205.
Стоянов, В. 2002.
Българските мюсюлмани в годините на преход (1990–1997). – Етно-
културни аспекти. ИП, № 1-2, 112–173.
Трифонов, С. 1991.
Строго поверително! – Поглед, бр. 16–19.
Ялъмов, И. 2002.
История на турската общност в България. София, IMIR.
Ялъмов, И. 2003.
Влияние на кемалисткия модернизъм върху турското малцинство
в България. – В: Турция, Балканите, Европа. Изследвания в чест на проф. Дженгиз Хаков. Со-
фия, Парадигма, 31–43.