Page 52 - MIGRATION

Basic HTML Version

50
МИГРАЦИИ ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ НА БЪЛГАРО-ТУРСКАТА ГРАНИЦА:
НАСЛЕДСТВА, ИДЕНТИЧНОСТИ, ИНТЕРКУЛТУРНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
включването на България в европейското обединение
8
. Това довежда и до промяна на ос-
новните страни на дестинация. Сред желаните страни за заселване в последните няколко
години се очертават освен традиционните Германия, Холандия и Швеция, вече и Велико-
британия. Все по-рядко емигрантите се насочват към Испания, Гърция, Франция и Италия.
Една от новите характеристики на миграцията, в сравнение с периода от преди 2007
г., когато движението е нелегално и без трудови документи, е стремежът към нейното лега-
лизиране според законите на приемащата държава. Постепенно се наблюдава и промяна
в джендър структурата на мигрантите. Трябва да се посочи, че сезонното намиране на ра-
бота в ЕС преди 2007 г. е характерно предимно за мъжете. В някои случаи тогава заминават
семейни двойки, по-рядко – сами жени (в повечето случаи роднини на гурбетчиите) и още
по-малко – неомъжени момичета
9
. В периода след 2007 г. се засилва миграцията на семейни
двойки, тъй като вече се променят целите на миграцията и от временно придвижване с цел
спечелване на финансови средства, тя се преформатира в постоянно заселване. Макар и
бавно се увеличава и броят на жените и дори на младите момичета, които мигрират сами,
без семействата си, което показва, че има разрушаване на стереотипите.
Прави впечатление, че след 2007 г. мигрантските групи вече включват представители
на различни възрастови групи, но мнозинството продължават да са млади хора между 18 и 35
години. Причините са няколко. На първо място, става въпрос за високата степен на незаетост
сред тази възрастова група, ранна брачна възраст и нарастването на риска от социална изо-
лация сред общността.
Интересно е, че продължава тенденцията отпреди 2007 г. част от турците да пред-
почитат да пътуват с паспорти с български имена, заради негативното отношение към мю-
сюлманите на Запад. В тези усилия се включват всички функциониращи социални мрежи.
Например някои от мигрантите успяват да сменят дори единните граждански номера (ЕГН).
Не са редки случаите и на купуване на фалшиви документи.
По отношение на трудовата заетост на преселниците не се наблюдават разлики с тур-
ците от България. Тя продължава да се покрива със заеманата в България, Турция длъжност
или поне е в същата професионална сфера. Турците продължават да са заети в сферата на
квалифицирания труд като строителството и свързаните с него дейности. В отделни случаи
те работят в земеделието или в оранжериите в Холандия. Според респондентите мигрантите
се приемат добре предимно като черноработници от местните жители, които по правило не
се ангажират с нискоквалифициран труд. Теренният материал показва, че турците мигранти,
подобно на българите например, обикновено се хващат на всякаква работа, защото за тях
бързата печалба или възможностите за оцеляване в новото общество все още е по-важна от
трудовия статус, социалния престиж и дори професионалния успех. Те нямат изисквания по
отношение на труда и единственото, което ги интересува е заплащането. Повечето от миг-
рантите биват наемани от турски, кюрдски предприемачи или поне мюсюлмани, постоянно
8 За движението в периода 1989–2007 г. вж. Маева, Манева 2004; Маева 2007; Маева 2008.
9 Според данните на НСИ мъжете са преобладаващата част от емиграционния поток. От желаещите да
се преселят 57% са мъже и 43% – жени. Много по-голям е относителният дял на мъжете в групата на трудовите
мигранти – 65%, а от краткосрочните мигранти те съставляват 60% (по данни на Zhelyazkova, Daskalova 2003).