Page 50 - MIGRATION

Basic HTML Version

48
МИГРАЦИИ ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ НА БЪЛГАРО-ТУРСКАТА ГРАНИЦА:
НАСЛЕДСТВА, ИДЕНТИЧНОСТИ, ИНТЕРКУЛТУРНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
31.12.2010 г. чуждестранните докторанти, обучаващи се в България, са 220, като от тях 9.1%
са от Турция
3
. „Служител на фирмата за посредничество и консултантски услуги„06 Анкара”
ЕООД в България, представил се с името Убейдуллах Далмъш, споделя, че през 2007 г. за-
почвал„бум”в притока на желаещи да учат в България турски младежи и в момента броят на
турските студенти бил над 4000. Студентите са съсредоточени предимно в София, Пловдив
и Варна. Около 2000 от тях учат в Техническия университет в София. Много студенти има в
Медицинския университет, в Софийския”
4
. Прави се и географско разделение на студентите.
Според някои респонденти по-бедните от тях предпочитат Пловдив и някои ВУЗ-ове във въ-
трешността на страната, докато студентите от Истанбул избират предимно София и Варна
5
.
Студентската миграция включва преди всичко млади турци, които се изселват пре-
димно с последната вълна. На тях българската държава дава привилегии за следване във
висшите училища в страната. Същото се отнася и за наследниците на преселници. Те се въз-
ползват по различни причини – от по-евтиното и качествено образование до възможността
да избегнат тригодишната задължителна военна служба в Турция, както и да поживеят без
строг родителски и обществен контрол. Студентите избират България заради географска-
та близост и обстоятелството, че страната ни е член на Европейския съюз. Мнозина считат,
че с българска диплома могат да получат възможности за изява в европейските държави.
Така например според Сердар Къзълдаг, председател на Дружеството на турските студенти
в България, турските младежи избират България, защото местата в турските университети не
достигат, а частното висше образование е много скъпо. Докато в България висшето образо-
вание излиза между 3000 и 6000 евро, в Турция може да достигне и до 22 000 евро
6
.
Основен проблем, който посочват студентите, е отказът на Турция да признава бъл-
гарските дипломи и от 2010 г. студентите вече се подлагат на особено тежък приравнителен
изпит. Според Сердар Къзълдаг крайното решение е взето заради случаи на фалшиви дипло-
ми и ниско качество. Турция прилага подобни ограничения и към други държави, но те не
са от ЕС. Проблем представлява и войнишката служба за завършилите висше образование в
България турски младежи, тъй като те трябва да минат нормална служба в страната си за пе-
риод от 15 месеца, вместо кратка шестмесечна, каквато е службата в армията за висшистите
в Турция
7
.
Първоначално тенденцията на завръщане в България е характерна за две възрастови
групи – млади хора, привлечени от светския начин на живот и свободата, и по-възрастни –
пенсионери, които предпочитат да се върнат по родните места. Постепенно тенденцията
3 Образованието в България през 2010–2011 г., НСИ: http://www.nsi.bg/EPDOCS/Education2010.pdf,
видяно на 10 ноември 2011 г.
4 „Турция ще разполага със собствени общежития за своите студенти в България”: http://www.skat.bg/
news.php?action=7&newsID=13032, 12 май 2005, видяно на 15 ноември 2011 г.
5 „Българските ВУЗ били най-притегателни за турските студенти“: http://www.skat.bg/news.
php?action=7&newsID=5363р 4 септември 2009, видяно на 11 ноември 2011 г.
6 „Турция вече не признава българските дипломи”: http://www.vuzove.com/novini/113-turcia-ne-priznava-
bulgarski-diplomi, видяно на 8 ноември 2011 г.
7 „Турски студенти у нас не искат приравнителни в родината. Младежите смятат да протестират на
предстоящия мач ЦСКА – Бешикташ”: http://pointburgas.com/образование/турски-студенти-у-нас-не-искат-
приравн/, видяно на 8 ноември 2011 г.