Page 5 - MIGRATION

Basic HTML Version

3
МИГРАЦИИ ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ НА БЪЛГАРО-ТУРСКАТА ГРАНИЦА:
НАСЛЕДСТВА, ИДЕНТИЧНОСТИ, ИНТЕРКУЛТУРНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
На 2 и 3 декември 2011 г. в София, в рамките на изследователския проект„изселници и
мигранти от двете страни на българо-турската граница: наследство, идентичност, интеркул-
турни взаимодействия”, финансиран от Фонд „Научни изследвания” (www.2sidesborder.org),
се проведе конференция с почти идентичния наслов„Миграции от двете страни на българо-
турската граница: наследства, идентичности, интеркултурни взаимодействия”. Зад проявата
застанаха три авторитетни образователни и научни институции – институтът за етнология
и фолклористика с етнографски музей – БаН, Нов български университет – Департамент
„антропология”, Пловдивския университет
„Паисий Хилендарски” – Философско-исто-
рически факултет. Специален акцент в това
научно събитие бе кръглата маса„трансгра-
ничното сътрудничество между България и
турция: предпоставки, развитие, проблеми”.
в работата на конференцията взе-
ха участие експерти от Министерството на
образованието, младежта и науката, Ми-
нистерството на външните работи, Дър-
жавна агенция „архиви”, Държавна агенция
за българите в чужбина, изследователи от
института за етнология и фолклористика с етнографски музей, института за исторически
изследвания и института за балканистика с Център по тракология „Проф. ал. Фол” при БаН,
Нов български университет, Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, техническия
университет „Йълдъз” – истанбул, Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий”, тра-
кийския научен институт, музейни специалисти от Регионалния исторически музей – Хаско-
во, историческия музей – Свиленград, представители на Съюза на тракийските дружества в
България.
С тази научна проява изследователският екип преследваше няколко цели. На първо
място, да представи пред научната колегия
и различните институции резултати от свои-
те наблюдения. На второ място, да събере
заедно и осъществи диалог между учени,
специалисти и експерти, занимаващи се с
проблемите на миграциите, селищното раз-
витие в пограничните райони, трансгранич-
ната мобилност, включително и образова-
телната, с културните взаимоотношения от
двете страни на българо-турската граница,
с ефектите на принудителните миграции,