Page 45 - MIGRATION

Basic HTML Version

43
МИГРАЦИИ ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ НА БЪЛГАРО-ТУРСКАТА ГРАНИЦА:
НАСЛЕДСТВА, ИДЕНТИЧНОСТИ, ИНТЕРКУЛТУРНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Литература
Айзакс, Х. 1997.
Идоли на племето. Групова идентичност и политическа промяна. Со-
фия, УИ„Св. Климент Охридски”.
Артог, Фр. 2003.
Редове на времето и режими на историчност. – В: Около Райнхард
Козелек. Историческо време и темпоралност. Ив. Знеполски (съст.), София, Дом на науките за
човека и обществото, 195–224.
Асенов, Б. 1996.
Възродителният процес и Държавна сигурност. София, СамИздат.
Асман, Я. 2001.
Културната памет. София, Планета 3.
Бочков, П. 2004.
Българските турци, изселници в Измир – идентичност, адаптация и
мрежи на солидарност. – В: Лазова, Цв. (съст.). Антропологични изследвания. Т. 5. София, НБУ,
175–190.
Бюксеншютц, У. 2000.
Малцинствената политика в България. Политиката на БКП към
евреи, роми, помаци и турци (1944–1989). София, IMIR.
Груев, М. 2003.
Между петолъчката и полумесеца. Българите мюсюлмани и политиче-
ският режим (1944–1959). София, ИК„Кота”.
Груев, М., А. Кальонски. 2008.
Възродителният процес. Мюсюлманските общности и
комунистическият режим. София, Сиела.
Димитрова, Д. 1998.
Българските турци преселници в Република Турция през 1989
година. – В: Между адаптацията и носталгията. Българските турци в Турция. Съст. А. Желязко-
ва. София, IMIR, 76–139.
Иванова, Е. 2002.
Отхвърлените„приобщени” или процесът, наречен„възродителен”
(1912–1989). София, Институт за източноевропейска хуманитаристика.
Желязкова, А. (съст.). 1998.
Между адаптацията и носталгията. Българските турци в
Турция. София, IMIR.
Кандо, Ж. 2001.
Антропология на паметта. София, ИК„Одри”.
Карамихова, М. (съст.). 2003.
Да живееш там, да се сънуваш тук. Емиграционни про-
цеси в началото на XXI век. София, МЦИМКВ, 268–291.
Карамихова, М. 1997.
Т. нар. „Възродителен процес” – политика и резултати 1987–
1997. – В: За промените … (сборник). София, Център за социални практики.
Козелек, Р. 2004.
Съществува ли колективна памет. – В: Около Пиер Нора. Места на па-
мет и реконструиране на настоящето. София, Дом на науките за човека и обществото, 36–44.
Маева, М. 2006.
Българските турци преселници в Република Турция (култура и иден-
тичност). София, IMIR.
Маева, М. 2002.
Образът на турците в Р Турция през погледа на българските турци
преселници. – Българска етнология, № 4, 42–55.
Нора, П. 1997.
Колективната памет. – В: Духът на Анали. София, „Критика и хумани-
зъм”, 233–237.
Нора, П. 2004.
Между паметта и историята. – В: Места на памет. Т. 1. София, Дом на
науките за човека и обществото, 35–71.
Нора, П. 2004a.
Световният възход на паметта. – В: Около Пиер Нора. Места на памет
и конструиране на настоящето. И. Знеполски (съст.). София, Дом на науките за човека и об-
ществото, 19–35.
Рикьор, П. 2006.
Паметта, историята, забравата. София, Издателство„Сонм”.
Стоянов, В. 1998.
Турското население в България между полюсите на етническата