Page 39 - MIGRATION

Basic HTML Version

37
МИГРАЦИИ ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ НА БЪЛГАРО-ТУРСКАТА ГРАНИЦА:
НАСЛЕДСТВА, ИДЕНТИЧНОСТИ, ИНТЕРКУЛТУРНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
половината село е отведено в милицията, а
десет души от Караманци, които са се опита-
ли да избягат в гората, са осъдени и лежат по
няколко години в затвора. Препратки за тези
събития прозвучават отчетливо по време на
официалната част, повечето от които пречу-
пени обаче през призмата на партийна про-
паганда и утвърждаване единството на ДПС.
в действителност много от тези въз-
поменателни чествания са повод за полити-
ческа агитация и за утвърждаването на по-
литическия авторитет – както при по-големи
събори като този при Демир баба теке, така
и при по-малки събирания с предимно ре-
гионален и местен характер. Провеждането
на такива чествания е в голяма степен про-
диктувано от възможността за използването
им като политическа платформа за ръковод-
ството на движението и като средство за мо-
билизиране на турското население в негова
подкрепа. Реториката за „възродителния”
процес, за страха от него и за „опасността”
от неговото повтаряне пронизва повечето
от честванията през последните години и е
в основата на политическите изказвания, из-
насяни пред събралите се множества. Особено ясно откроена е тя през 2011 г., когато на
преден план в политиката на ДПС е разцеплението между поддръжниците на лидера ахмед
Доган и тези на изключения от партията Касим Дал – разцепление, довело в някои случаи
(например в Джебел) до открити стълкновения и намеса на полицията. Някои от мероприя-
тията за възпоменаване на„възродителния”процес през 2011 г. включват паралелни прояви
на двете крила в ДПС, което дава повод за взаимни обвинения в търсене на подкрепа както
сред местни жители, така и сред дошлите за възпоменателните чествания изселници. и до-
като за поддръжниците на Касим Дал водещ е призивът да не се допускат до трибуните на
честванията на 19 май в Джебел хора, принадлежали към службите на бившата Държавна си-
гурност, за лидера на ДПС основен пункт в направените изказвания (например в Джебел, Бял
извор, Демир баба теке и др.) е това, че асимилационната политика над българските турци
не е приключила, че има опасност да се повтори отново, но че ДПС няма да го позволи
10
. така
10 любопитно е например и това, че изявлението на Доган в Джебел на 20 май 2011 г., че„възродителният”
процес ще продължи, е направено няколко часа след като пред централната джамия в София има сблъсъци
между националисти и мюсюлмани и е последвано от нови заклеймявания в последвалите чествания в посока
на това да се прекратят опитите за нова асимилационна политика.
Сн. 3
Възпоменателен митинг, с. Караманци – празничен
концерт (2011, Н. Вуков);
Сн. 4
Възпоменателен митинг, с. Караманци –
традиционни борби (2011, Н. Вуков);