Page 38 - MIGRATION

Basic HTML Version

36
МИГРАЦИИ ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ НА БЪЛГАРО-ТУРСКАТА ГРАНИЦА:
НАСЛЕДСТВА, ИДЕНТИЧНОСТИ, ИНТЕРКУЛТУРНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Сн. 2
Възпоменателен митинг по случай десето-
майските събития от 1984 г. – официална част, с.
Караманци (2011, Н. Вуков);
града”. любопитно е, че при моето посещение някои от християните в Кричим знаеха за съ-
бирането, но други нямаха представа и свързваха молебена с църквата и с православните
ритуали за Гергьовден. в провеждането на събора участваха голям брой гости от турция –
повечето от които деца и роднини на изселници, за които съборът и свързаните с него про-
летни празници са повод за посещение на родните места, родови срещи и поддържане на се-
мейни, родствени и приятелски контакти с жители на града. Свързван с дълголетна традиция
на организирането на курбан в тази местност, през последните години празникът протича
под знака на организираните от ДПС възпоменателни чествания, включва присъствието на
политици при откриването и официалната част на мероприятието и е изписан в календара
на възпоменателните чествания именно с тази своя функция. Наслояването на възпомена-
телното честване върху предишен традиционен празник позволява да се активират взаимно
двата повода – на празника и на възпоменанието, което позволява традицията на събора да
се продължи, макар и усилена със знака на споделената памет за травматичните събития и
съживена от присъствието на завърналите се за празника роднини.
Още по-мащабни и внушителни като организация и посещение бяха съборите в Ши-
рока поляна и Караманци, Хасковско, организирани отново на 6 и 7 май. и двата празни-
ка са предшествани от продължителна подготовка и за тяхното провеждане се знае още от
предишната година. и в двата случая става въпрос за стари селски събори, към които през
последните години е прикрепено тържественото отбелязване на т. нар. „Майски събития”
и това практически е довело до съживяването на традиция, която според местните е била
донякъде заглъхнала преди 1989 г. За събора в Караманци жители на селото споделят, че се
е провеждал „още от цар Борисово време, а дори и по-рано”. През времето на социализма
е преместен на поляната над селото, а в последните години се радва на оживено внимание
от страна на гости от съседни села и на много посетители от турция. За разлика от Широка
поляна, в Караманци се провеждат и традиционни борби, което предизвиква допълнителен
интерес и практически заема цялата следобедна програма на празника. Периодът преди
обяд е посветен на празничния концерт, предшестван от тържествено откриване на митинг
с речи и изказвания на представители на партията и младежкото крило на ДПС, на кмета
на с. Караманци и на представители на мест-
ната и областна управа (сн. 2). Празничната
програма включва изпълнения на учениче-
ски и детски танцови, певчески и театрални
групи от училища и читалища от региона (сн.
3). След края на официалната празнична част
се провеждат състезания в борба свободен
стил (сн. 4). По данни от пресата през 2009 г.
повечето състезатели в борбата носят тени-
ски с надпис „Покръстването”, подарени им
от представители на ДПС – като знак за 25-го-
дишнината от „Майските събития”, при които