Page 35 - MIGRATION

Basic HTML Version

33
МИГРАЦИИ ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ НА БЪЛГАРО-ТУРСКАТА ГРАНИЦА:
НАСЛЕДСТВА, ИДЕНТИЧНОСТИ, ИНТЕРКУЛТУРНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
със завръщане назад към вече отдалечени пространствени локуси, когато към чуждостта
на миналото се прибави и погледът на изселника, на завърналия се обратно да възпомене
събития, които някога са довели до пространствено преместване и отдалеченост.
това разбиране за паметта и възпоменанието като завръщане предлага важен щрих за
осмисляне на възпоменателните чествания за„възродителния”процес и за съпровождащите
го променящи се и променливи политики на паметта през последните две десетилетия. Друг
важен момент, който е необходимо да се открои, е фактът, че„възродителният”процес е един
от първите и най-преки ресурси на паметта при политиките на възпоменание на жертвите
на комунистическия режим в България. ако протестите на българските турци представляват
едни от първите и най-масови форми на открито несъгласие с политиката на комунистиче-
ския режим в края на 80-те години, възпоменанията за жертвите на „възродителния” процес
са сред първите организирани ритуали за репресираните от комунистическата власт, а мемо-
риалните знаци, откривани при такива поводи, са всъщност първите антитоталитарни памет-
ници в България. През 1992 г. в Момчилград
е издигнат първият паметник на жертвите
на тоталитаризма от периода 1944–1989 г.
2
.
Мислен първоначално като паметен знак за
асимилационната политика спрямо българ-
ските турци, върху него са изписани също
имената и на няколко жертви при унищожа-
ването на политическата опозиция в края на
40-те години (сн. 1). Откриването на памет-
ника е на 27 декември – датата, когато осем
години по-рано умират последните жертви
на „възродителния” процес
3
. Прочетена е
възпоменателна молитва от главния мюфтия
и са поднесени венци от името на Парламен-
та, Президента, Конфедерацията на труда
„Подкрепа”, социални организации, учили-
ща, общини и политически партии. С минута
мълчание е почетена паметта на хората от
Момчилградско, загинали в комунистически
лагери и затвори
4
.
През следващата година са издигнати още няколко паметника на жертвите на тези
събития от 80-те години – в Горна Оряховица, Бял извор (община ардино) и близо до ай-
тос
5
. Последният е особено любопитен, защото е свързан с участниците в терористичните
актове от 1984–1985 г., които включват взривове на гара Пловдив, във влака София – Бургас
2 вж. Демокрация, 123, 25.05.92.
3 вж. Отечествен вестник, 14092, 28.12.92.
4 вж. Бюлетин„вътрешна информация” – Бта, 362, 27.12.92.
5 вж. Демокрация, 276, 25.11.93; Подкрепа, 279, 29.11.93.
Сн. 1
. Паметник на жертвите на тоталитаризма от
периода 1944–1989 г., Момчилград (2008, Н. Вуков);