Page 22 - MIGRATION

Basic HTML Version

20
МИГРАЦИИ ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ НА БЪЛГАРО-ТУРСКАТА ГРАНИЦА:
НАСЛЕДСТВА, ИДЕНТИЧНОСТИ, ИНТЕРКУЛТУРНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
и Турция (1923–1926 г.). – Исторически преглед, № 2, 69–83.
Манчев, К. 2003.
Националномалцинственият въпрос в българо-турските отноше-
ния. – В: Турция, Балканите, Европа. История и култура. София, 100–113.
Милетич, Л. 1991.
Разорението на тракийските българи през 1913 година. Варна (фо-
тотипно издание).
Пеева, К. 2005.
Пътят към Анкарските спогодби или за основите на българо-турското
приятелство (1920–1925) – В: Известия на Тракийския научен институт (ТНИ), 6, 117–156.
Пеева, К. 2006.
Анкарските спогодби – дипломатически успех или отстъпление от
българските интереси. – Историческо бъдеще, № 1–2, 117–140.
Петрова, Д. 2000.
Цариградските българи. София, ИМИР.
Райчевски, С. 1994.
Източна Тракия. История, етноси, преселения XV–ХХ век. София,
Издателство„Отечество”.
Стоянова, В. 2008.
Българите в Турция в политиката на българската държава между
двете световни войни. – В: „Историята – професия и съдба. В чест на чл.-кор. д.ист.н. Георги
Марков. София, ТАНГРА ТанНакРа, 291–302.
Стоянова, В. 2008а.
Българите в Турция и данъкът „варлък” (1942–1944). – В: Клио.
Сборник в чест на 65-годишнината на ст.н.с. Милен Куманов. София, Фондация „Арете-Фол”,
661–681.
Стоянова, В. 2010.
Към въпроса за числеността на Цариградската българска колония
(1913–1945). – В: Sine Ira et Studio. Изследвания в памет на проф. Зина Маркова. София, АИ
„Проф. М. Дринов”, 415–424.
Трифонов, С. 1976.
Български проучвания за народонаселението на Тракия”. – Веко-
ве, № 5, 48–55.
Трифонов, С. 1985.
Бежанският въпрос в българо-турските отношения (1913–1918). –
В: Известия на Българското историческо дружество, кн. 37, 169–203.
Трифонов, С. 1988.
Българското националноосвободително движение в Тракия.
1919–1934. София, Изд. „Наука и изкуство”.
Трифонов, С. 1989.
Антантата в Тракия 1919–1920 г. София, Университетско издател-
ство„Климент Охридски”.
Трифонов, С. 1992.
Тракия. Административна уредба, политически и стопански жи-
вот, 1912–1915. София, Тракийска фондация„Капитан Петко войвода”.
Филчев, И. 2007.
Тракийският въпрос и тракийското движение в България. София,
Академично издателство„Проф. Марин Дринов”.
Каграt, К. 1985.
Ottoman Population 1830–1914. Demographic and Social Characteristics.
University of Wisconsin Press.