Page 212 - MIGRATION

Basic HTML Version

210
МИГРАЦИИ ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ НА БЪЛГАРО-ТУРСКАТА ГРАНИЦА:
НАСЛЕДСТВА, ИДЕНТИЧНОСТИ, ИНТЕРКУЛТУРНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
терференция при употребата на думи от литературния турски език след изселването през
1989 г. в Турция. Би било интересно да се разгледа сегашното положение, степента на запаз-
ване на българския и на придобиване на книжовния турския език от изселниците. Внимание
заслужава и сегашната езикова ситуация на тази част от турското малцинство, което живее
в България.
Литуратура
Большой энциклопедический словарь, языкознание. 1998.
Москва, Научное из-
дательство „Большая российская энциклопедия“, 2-е (репринтное) издание „Лингвистиче-
ского энциклопедического словаря“ 1990 года. Ред. В. Н. Ярцева.
Бюксеншютц, У. 2000.
Малцинствената политика в България. Политиката на БКП към
евреи, роми, помаци и турци (1944–1989). София, IMIR.
Вайнрайх, У. 1972.
Одноязычие и многоязычие. Новое в лингвистике, Выпуск 6.
Языковые контакты. Ред. В. Ю. Розенцвейг. Москва, Издательство„Прогрес“.
Геллер, М. 1994.
Машина и Винтики. История формирования советского человека.
Москва, МИК.
Купина, Н. 1995.
Тоталитарный язык: словарь и речевые реакции. Екатеринбург–
Пермь, УГУ.
Национален доклад 2001.
Национален доклад, съгласно чл. 25, ал. 1 от Рамкова кон-
венция за защита на националните малцинства. Република България, Министерски съвет,
Национален съвет по етнически и демографски въпроси. София, януари 2001 г.
Balboni, P. 1999.
Dizionario di Glottodidattica. Perugia, Guerra Edizioni.
Bloomfield, L. 1933.
Language. London.
Capotorti, Fr. 1979.
Study of the Rights of Persons Belonging to Ethnic, Religious and
Linguistic Minorities. New York, United Nations.
Fishman, J. A. 1967
. Bilingualism with or without Diglossia. Diglossia with or without
Bilingualism. – Journal of Social Issues, 23: 2, 29–38.
Ferguson, Ch. 1959. Diglossia.
– Word, 15, 325–340.
Schiffman, H. F. 1997.
Diglossia as a Sociolinguistic Situatiоn. – In: Handbook of
Sociolinguistics, ed. Florian Coulmas, Blackwell Publishing, 205–216.