Page 203 - MIGRATION

Basic HTML Version

201
МИГРАЦИИ ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ НА БЪЛГАРО-ТУРСКАТА ГРАНИЦА:
НАСЛЕДСТВА, ИДЕНТИЧНОСТИ, ИНТЕРКУЛТУРНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ните бази данни, четяха и документи от архивните фондове, търсеха литература. „Посадени-
те родословни дървета” даваха своите плодове – сближаване мужду хората и преодоляване
на отчуждението от миналото и семейните ценности. Скъсаните родови нишки отново се
възстановяваха. В читалнята на архива понякога идваха заедно представители на различни
клонове от рода, за да направят своите проучвания. Архивът получи като дарени документи
някои от изградените родословни дървета. Така наследниците, освен копия на оригиналните
документи за собственост, вече предаваха на съхранение и създадените от тях родословни
дървета. Появиха се и родови изследвания.
В заключение може да се каже, че чрез този правителствен проект за издирване на
сведения за оставените български имоти и имоти на българи бежанци в Одринска Тракия и
Мала Азия Централният държавен архив съдейства за възстановяване на скъсаните или из-
тънели родови нишки, за опазване и съхранение на родовата памет, помогна за завръщане
към родовата и семейната идентичност.
Активността на паметта – семейна и родова, движението към тази памет е всъщност
движение към самия себе си. Историята влезе в домовете на тези хора, но и излезе от домо-
вете им. Тя на едно микро ниво бе колективно дело – дело на семейството, на рода. И за да
бъде история – тя бе записана, превърна се в историческо познание, даже бе предадена в
архив.
Ласкаем се от възможността да кажем, че чрез работата ни по посочения проект по-
могнахме за възстановяването, макар и в малка степен, на едно загубено равновесие, което
съдържа в себе си възстановената родова памет и което опира до големия и вечен въпрос
за идентичността.