Page 199 - MIGRATION

Basic HTML Version

197
МИГРАЦИИ ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ НА БЪЛГАРО-ТУРСКАТА ГРАНИЦА:
НАСЛЕДСТВА, ИДЕНТИЧНОСТИ, ИНТЕРКУЛТУРНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
„Срещата на поколенията” в проекта„Български
имоти и имоти на българи бежанци от Одринска
Тракия и Мала Азия”
Дарина Билярска
Централен държавен архив
Проектът „Български имоти и имоти на българи бежанци от Одринска Тракия и Мала
Азия”започва своята реализация през 2008 г., като част от един по-голям правителствен про-
ект с цел издирване, обработване и създаване на база данни за автоматизирано търсене
на сведения по архивни документи, отнасящи се за имоти на българската държава, църква,
общини и бежанци в съседните на България страни. След съгласуване с Министерски съвет
през същата година се уточнява и детайлизира реализирането на първия етап от проекта
под наименованието „Български имоти и имоти на българи бежанци от Одринска Тракия и
Мала Азия”.
Целите на проекта бяха изграждане на база данни за българските имоти, които да
бъдат предоставени на българското правителство и на официалните държавни институции,
а на един по-късен етап, на отделните български граждани и изследователи по проблемите
на българските бежанци; изготвяне на обобщени показатели за обема и стойността на дър-
жавната, общинска, църковна и частна собственост.
Работна група от експерти на Централен държавен архив (ЦДА) в кратък срок издири
и уточни документи, съдържащи информация за имотите на българските бежанци в Одрин-
ска Тракия и Мала Азия, съхранявани в ЦДА, териториалните архиви и други институции
(архива на Министерство на външните работи, на Съюза на тракийските дружества, Научния
архив на БАН и др.).
Създаден бе специализиран софтуер за въвеждане на информацията и изграждане на
база данни, който позволява изготвянето на обобщени справки за собствеността на българ-
ските бежанци с калкулирани показатели за обема и стойността; информация с калкулирани
стойности по видове собственост – държавна, общинска, църковна, частна; издирване на ар-
хивни документи за собственост на български бежанци по запитване на граждани, наслед-
ници на бежанците.
Основните документи, данните от които са въведени, са т. нар. „домакински карти”,
сведения, списъци и декларации с информация за оставените на територията на Република
Турция движима и недвижима собственост. Много ограничен брой са документите за соб-
ственост – тапии, крепостни актове и др., които се съхраняват в архивите и от които бе въ-
ведена информация в базата данни.
Вследствие на активно огласяване в средствата за масова информация на проекта
и главно на неговия първи етап – събиране на информацията за имотите на българските