Page 198 - MIGRATION

Basic HTML Version

196
МИГРАЦИИ ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ НА БЪЛГАРО-ТУРСКАТА ГРАНИЦА:
НАСЛЕДСТВА, ИДЕНТИЧНОСТИ, ИНТЕРКУЛТУРНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
от Източна Тракия). – В: Годишник на Департамент „Антропология”. Т. 4. Културни наследства
– политически залози и реконструиране на територии. И. Бокова (съст.). София, НБУ (елек-
тронно издание) (под печат).
Рикьор, П. 2006.
Паметта, историята, забравата. София, Издателство Сонм.
Рикьор, П. 2006.
Пътят на разпознаването. Три студии. София, Издателство Сонм.
Само истина.
Site: http://samoistina.com/3/traki-natia.htm (посетен на 5.04.2012).
Серкле, Д. 2004.
Наследство, история, памет: ролята на асоциациите в еволюцията на
понятието наследство. – Български фолклор, № 1–2, 126–137.
Устав 1990.
Устав на Съюза на Тракийските културно-просветни дружества в НР Бъл-
гария и на дружества„Тракия”. София.
Филчев, И. 2007.
Тракийският въпрос и тракийското движение в България. София, АИ
„Проф. Марин Дринов”.
Форум на тракийските потомци.
Форум на тракийските потомци в Блог за политика
и здравеопазване на д-р Ат. Щерев: www.atanas-shterev.com/?p=587, открит на 3.03.2010.
Шалапатов, Д. 2011.
Българските християнски селища в Западна (Беломорска) Тра-
кия. София, Издателство„Български писател”.
Шишков, Ст. 1922.
Тракия преди и след Европейската война. Пловдив.
Ganeva-Raycheva, V. 2011.
Migration, Memory, Heritage: the Example of the Thrace
Bulgarians, Descendants of Refugees and Resettlers from Eastern Thrace. – Bulgarian Folklore.
Bulgaria – Slovenia: Research (Special edition), 48–66.
Le Goff, J. 1988.
Histoire et mémoire. Paris.