Page 195 - MIGRATION

Basic HTML Version

193
МИГРАЦИИ ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ НА БЪЛГАРО-ТУРСКАТА ГРАНИЦА:
НАСЛЕДСТВА, ИДЕНТИЧНОСТИ, ИНТЕРКУЛТУРНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
следните президентски избори СТДБ открито подкрепя двойката Ивайло Калфин – Стефан
Данаилов. Изборът се обосновава с делата на кандидатите, направеното от политическата
сила, която ги издига, и биографичната обвързаност с тракийската общност
33
.
В навечерието на последните избори СТДБ чрез своя вестник „Тракия” напомня, че
„близо 1.5 млн българи са свързани потомствено с трагичните събития в Тракия”и„СТДБ като
обществена организация естествено се обръща към тия кандидати, които защитават тракий-
ската кауза като част от българската национална кауза” (Коруев 2011: 1). Тракийската орга-
низация декларира публично позиция, че няма да влезе в коалиция на национално ниво с
ДПС. Предизборният лозунг „Единни за просперитета на родния край” цели мобилизация на
всички тракийски наследници.
На местните избори през 2011 г. ПК„Тракия”излиза със самостоятелно издигнати кан-
дидати (6 кметове на общини, 10 листи с общински съветници, 13 кметове на кметства), заед-
но с местни коалиции (6 кметове, 8 листи с общински съветници) или подкрепя кандидатури,
предложени от други партии, коалиции или инициативни комитети.
Ползването на тракийското наследство за политически цели е предпоставка за него-
вото трансформиране. Активното участие на тракийската организация в местните избори се
възприема нееднозначно от наследниците. За редица от тях това е промяна в същността на
организация, която се декларира като непартийна и реакцията е разочарование и отдръпва-
не от организационен живот
34
.
Новото ръководство на СТДБ не крие амбициите си да се превърне в активен субект на
политическата сцена. Това се вижда и от публикуваната програма за 2012 г., където се пред-
вижда активна работа на Политическия клуб „Тракия”. Тъй като тракийският електорат е ма-
лък и флуиден, се търсят нови възможности. За да постигне по-голяма видимост в общест-
веното пространство, институцията декларира по-обхватни цели, като излиза от по-малкия
мащаб на тракийския въпрос, насочва се към по-популярни общественозначими проблеми и
нови социални актьори. Намеренията са видими във формулираните в новия устав цели, къ-
дето се постулира, че организацията защитава интересите не само на тракийските бежанци и
техните потомци, а и на българите зад граница, на православието и на българщината изобщо.
Осъществени са първите стъпки в тази посока. СТДБ критикува публично правителствената
политика, че не се използват позициите на България като държава-членка на ЕС, за да се из-
исква от съседите да проявяват „европейско мислене и отношение към самата нея и българ-
ските общности в границите им”
35
. Организацията се обявява срещу политиките на съседните
държави и ги квалифицира като неадекватни („типични за миналото”). От съседните страни
се изискват„реципрочно уважение към българската история, държава и народ и недопускане
33 Има се предвид заслугата на евродепутатите от „Коалиция за България” за поставянето на проблема
за обезщетяване на бежанците от Източна Тракия, за започване на преговори с Турция по време на мандата
на И. Калфин като външен министър, както и открояването на Ст. Данаилов, син на един от председателите на
тракийската организация, като„носител на тракийската душевност и деятел на тракийската кауза”.
34 Такъв пример предлага Свиленград. Ръководството, оторизиран представител на тракийци,
стигматизира несъгласните с политиката му като отцепници.
35 http://stdbg.org/p_stdb-bg-predsedatel-krasimir-premyanov-interview_1_241.htm.