Page 193 - MIGRATION

Basic HTML Version

191
МИГРАЦИИ ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ НА БЪЛГАРО-ТУРСКАТА ГРАНИЦА:
НАСЛЕДСТВА, ИДЕНТИЧНОСТИ, ИНТЕРКУЛТУРНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
меня сценария на земляческата среща и обуславя официален протокол при откриването.
той се изразява в приветствени думи от името на ръководството на двете институции, в при-
съствие за кратко на евродепутата е. Кирилов, който уведомява наследниците докъде са
стигнали преговорите между България и турция по нерешените междудържавни въпроси.
Стандартните протоколни слова се възприемат нееднозначно от участниците в земляческа-
та среща, повечето от които са привлечени тук от възможностите за общуване и съвместно
преживяване, от емоционалната връзка, която свързва присъстващите в общност.
Друга възможност за създаване и поддържане на социална мрежа на потомци на тра-
кийски българи представят интернет форумите. в тях участниците издирват местоположе-
нието и настоящите названия на селища на дедите, свои родственици, споделят се познания
за бит и родове в селищата по произход, обменя се информация за специализирани книги,
за реализирани пътувания до родните места на дедите, осъществява се връзка със земляци
Земляческа среща „Завръщане към корените”. Сливен, 28
април 2012 г.
Земляческа среща „Завръщане към корените”. Сливен, 28
април 2012 г.
Земляческа среща „Завръщане към корените”. Сливен, 28 април 2012 г.