Page 192 - MIGRATION

Basic HTML Version

190
МИГРАЦИИ ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ НА БЪЛГАРО-ТУРСКАТА ГРАНИЦА:
НАСЛЕДСТВА, ИДЕНТИЧНОСТИ, ИНТЕРКУЛТУРНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Земляческа среща „Завръщане към корените”. Сливен, 28
април 2012 г.
Земляческа среща „Завръщане към корените”. Сливен, 28
април 2012 г.
се раздават броеве от вестник „тракия”, както и други материали, свързани с родните места
отвъд границата, предлагат се краеведски издания, родови истории. актуалната тема с ком-
пенсациите на тракийските имоти поддържа интереса и активността на участниците, повод
е за споделяне на родови спомени.
в осъществяването на срещата „Завръщане към корените” отново се разчита на по-
знати инструменти за консолидация на общността – мемориализация и мобилизиране на
историческата памет, сред които основна роля заемат мъченичеството и героизацията на
миналото. този вид прояви имат важно значение за по-младите поколения с приобщаването
към миналото и конструирането на спомени за общи преживявания.
Попълването на анкетна карта цели затвърждаване на социалната мрежа и подгот-
вяне на организирано посещение до родните места на предците. Осъзнатата значимост на
колективното тяло и воля намира израз в общи решения, отправени към местната власт и
СтДБ. в декларацията до ръководството на съюза се настоява за съдействие и откриване на
рубрика в БНт по тракийския бежански въпрос, за организиране на конференция „турция –
еС – бежански въпрос”, както и активност за включване на професионално подготвени пред-
ставители на СтДБ в междуведомствената комисия при преговорите между България и тур-
ция по въпросите за имотите на бежанците.
Започнала като инициатива отдолу, а
не като проява на СтДБ, земляческата сре-
ща се реализира с партньорството на мест-
ното тракийско дружество. Още на втората
проява, в съответствие с възприетия стил
на мислене, организаторите търсят одо-
брението и признанието на институциите
(Община Сливен и СтДБ). в резултат на по-
лучена легитимност, през 2012 г. събитието
е включено в годишния културен календар
на общината и Съюза. Обстоятелството про-
Земляческа среща „Завръщане към корените”. Сливен, 28
април 2012 г.