Page 189 - MIGRATION

Basic HTML Version

187
МИГРАЦИИ ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ НА БЪЛГАРО-ТУРСКАТА ГРАНИЦА:
НАСЛЕДСТВА, ИДЕНТИЧНОСТИ, ИНТЕРКУЛТУРНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Трансформиране на разделящите спомени. Реконструиране на територии чрез
наследството
През 1992 г. СТДБ формулира идеята за Тракия без граници. Съвместно с Национал-
ния център за териториално развитие е разработен проектът „Интеграция на Тракия в рам-
ките на ЕС – създаване и развитие на Еврорегион „Тракия”. Обсъден е на конференция под
патронажа на президента Георги Първанов. През 2006 г. създаването на Еврорегион„Тракия”
в рамките на три държави се записва като стратегическа цел в устава на Съюза. Крачка в тази
посока е активността на тракийската организация за отваряне на малки гранични контрол-
но-пропусквателни пунктове. Откриването на КПП Златоград – Ксанти и Славеево – Кипри-
нос през 2010 г. се оценяват като важна стъпка за създаване на зони за свободно движение
на стоки и хора, за интензифициране на търговски и туристически връзки между България и
Гърция, за икономическо възраждане на крайграничните селища. Наблюденията в Ивайло-
вград потвърждават очакванията (вж. и Бокова 2011). За една година в района се забелязва
видимо раздвиждане в сферите на туризма и услугите. Отварянето на границата, възмож-
ността за всекидневно пътуване и наемане на работа са стъпки към реконструиране на ста-
ри връзки на града и района със селищата отвъд границата. На равнището на всекидневния
живот се наблюдава обръщане към тази част на Тракия, с която местното население е било
естествено свързано преди издигането на граница. Реактуализират се посоки, човешки по-
тоци, културни, търговски, икономически връзки и обвързаности, които отдолу ревитализи-
рат идеята за единна Тракия
25
.
В подкрепа, че идеята за Еврорегион„Тракия”е мислене в перспектива, ще изтъкна фа-
кта, че през месец май 2012 г. е регистрирана асоциация„Еврорегион Polis – TrakiaKent – RAM
Trakia”, която обединява регионалните сдружения на тракийските общини: „Полис” – Гърция,
ТракияКент” – Турция, и Регионалната асоциация на общини „Тракия” – България. Тя е резул-
тат от подписани споразумения за взаимодействие в областта на местното самоуправление,
икономиката, социалната политика, културата, екологията, селското стопанство и е друг ин-
струмент за постигане на идеята„Тракия без граници”
26
.
Идеята не се приема от представители на ръководството и членове на тракийската
организация, които настояват на
паметта за жертвите
, на запечатване на спомена за по-
несеното страдание и изпитаната неправда
27
. Изследователите на паметта виждат в подобно
отношение към миналото невъзможност за свързване с други памети, както и изявена тен-
25 Отварянето на КПП при Ивайловград улеснява достъпа до града и за българите. Разстоянието през
Свиленград и гръцките села е 58 км, колкото е пътят през Любимец и планината, но пътуването в равнината
е значително по-бързо и безопасно. Местните жители също предпочитат този път за връзка с Хасково и
вътрешността на страната.
26 По данни на РАО„Тракия”: www.ram-trakia.org/bg/news.php (видяно на 20.05.2012).
27 Вж. например Тракийски родолюбец. Информационен сайт на тракийски родолюбци с българско
самосъзнание (www.meridian27.com/trakia/politic.htm), особено статията на Емилия-Боряна Славкова
„Тракийската организация и намеренията за „Тракия без граници” от 17.07.2011 г.; също: www.ideyazabulgaria.
org (Движение„Идея за България. Алтернатива на статуквото”); www.desant.net/show-news/22671 (Национален
седмичник на патриотичния печат „Десант”). Противници на идеята за Еврорегион „Тракия” аргументират
позицията си и с опасения за изкупуване на земи от турци, доминация на турски капитали в България,
икономическа и политическа зависимост от Турция.