Page 177 - MIGRATION

Basic HTML Version

175
МИГРАЦИИ ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ НА БЪЛГАРО-ТУРСКАТА ГРАНИЦА:
НАСЛЕДСТВА, ИДЕНТИЧНОСТИ, ИНТЕРКУЛТУРНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
на 165 години от рождението на Капитан Петко войвода. С помощта на тракийските органи-
зации са издигнати 31 паметника на войводата. 2010 г. е посветена на 140 г. от създаването на
Българската екзархия и е обявена за година на екзарх антим І – „велик тракийски българин,
символ на духовното възкресение на българската държава, българската нация и българска-
та православна църква”. Културните прояви през 2011 г. преминават под знака на Капитан
Петко войвода, антим І и „Странджа” (дружеството във варна). Усиленото поставяне на па-
метни знаци представя целенасочено усвояване на пространство, изграждане на своеобра-
зен пейзаж на паметта. той преодолява държавните граници и акумулира други национални
пространства
16
. Съзнанието, че СтДБ е изразител на националните интереси, намира израз
в официални обръщения към правителството за регламентирано в държавния протокол по-
клонение на тези места
17
.
С усиленото поставяне на мемориални знаци СтДБ изгражда цялостна система от
пространствени локуси, които служат за опорни точки на паметта. Паметните знаци на Капи-
тан Петко войвода се мерят по количество с тези на васил левски. те маркират значителна
част от националната територия с особена честота в селища, заселени с тракийски бежанци.
видимо е съсредоточието им по източната и южната граница. Освен значимостта им като
места на памет и поклонение, те визуализират образа на стража на границата, на защитника
на българите и българщината и излъчват послание, че оттам започва българската земя и тя
е охранявана и защитавана. Особено показателно е преименуването на ГП „Ново село” на
„Капитан Петко войвода” през 2004 г., осъществено по инициатива на СтДБ. в дискурса на
лидерите на организацията„двамата капитани охраняват южната ни граница”
18
.
Ползват се и други познати инструменти за поддържане на паметта. На името на Ка-
питан Петко войвода се назовават множество улици, училища, дружества, читалища в сели-
16 Паметници на Капитан Петко са издигнати в Доганхисар (дн. Άισυμη), Гърция, в Рим и Киев. Паметник на
екзарх антим I е поставен в Одрин.
17 Кр. Премянов на среща с премиера Б. Борисов през месец януари 2012 отправя настояване в
програмата на държавните делегации, които посещават италия и Украйна, да бъде предвидено полагане на
венци на паметниците на Капитан Петко войвода.
18 имат се предвид граничният пункт с Гърция („Капитан Петко войвода”) и този с турция („Капитан
андреево”).
Денят на Тракия. София, 26 март 2012 г.
Денят на Тракия. София, 26 март 2012 г.