Page 174 - MIGRATION

Basic HTML Version

172
МИГРАЦИИ ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ НА БЪЛГАРО-ТУРСКАТА ГРАНИЦА:
НАСЛЕДСТВА, ИДЕНТИЧНОСТИ, ИНТЕРКУЛТУРНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
По времето на социалистическото управление в дейността на съюза на преден план изли-
зат дейности като: честване на исторически дати и личности, организиране на вечеринки
и събори, разгръщане на художествената самодейност, разясняване на политиката на БКП.
През 1977 г. с решение на Политбюро на ЦК на БКП организацията отново е закрита, „поради
изчерпване на функциите
ѝ
8
. През 1990 г. тракийските дружества и СтДБ възстановяват дей-
ността си. Сред целите, формулирани в устава са „отстояването и реализирането на българ-
ската национална кауза за тракия, правото на завръщане и възраждане на българщината в
източна и Западна тракия, развитието на тракийската духовност, опазването на тракийското
наследство, защитата на човешките и имуществените права на тракийските бежанци и тех-
ните потомци” (Устав 1990). През 1991 г. е учредена Фондация„Капитан Петко войвода”, която
е правоприемник на бежанския фонд„тракийско дело”.
След промените в устава през май 2011 г., като се съобразява с духа на времето и
мястото на България в еС, организацията се отказва от някои силно националистки форму-
лировки и определя своите цели по следния начин: „отстоявяне и реализиране на девиза
„тракия без граници“; интеграция на тракия в рамките на европейския съюз; еврорегион
„тракия“ – създаване, управление и развитие; опазване и популяризиране на тракийското
културно и историческо наследство; спазване и защита на човешките и имуществените пра-
ва на тракийските бежанци и техните потомци; защита на българщината, българите в чуж-
бина и православната вяра; благоденствие на българския народ и просперитет на българ-
ската държава; активна дейност за мир, доверие и добросъседски отношения с балканските
народи”
9
.
Научното познание има съществена роля за конструиране и поддържане на памет-
та на тракийци. Създаденият през 1934 г.
Тракийски научен институт
обединява учени и
дейци на освободителното движение в тракия. Сред неговите сътрудници са Д. Михалчев, и.
Орманджиев, а. иширков, Хр. вакарелски и др. През годините на своето активно функциони-
ране той изучава историята, бита, езика и борбите на тракийските българи, издирва архивни
8 Броят на тракийските дружества варира през годините. изследователите на тракийската организация
отбелязват над 250 дружества с над 20 000 редовни членове (Филчев 2007: 4).
9 вж. http://stdbg.org/p_sayuz-trakiiski-drujestva-v-bulgaria-ustav_1_3.htm.
Членове на тракийското дружество в Ивайловград, 1926 г.
Учредители на младежкото тракийско дружество в
Ивайловград, 1924 г.