Page 173 - MIGRATION

Basic HTML Version

171
МИГРАЦИИ ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ НА БЪЛГАРО-ТУРСКАТА ГРАНИЦА:
НАСЛЕДСТВА, ИДЕНТИЧНОСТИ, ИНТЕРКУЛТУРНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
телни миграции от източна и Западна тракия в периода от края на ХІХ до 30-те години на ХХ
в. въпреки че статут„бежанци”имат прогонените от родните места българи през 1913 г., наз-
ванието се утвърждава като общо за преселниците от Южна тракия, независимо от времето
и условията, при които се осъществява миграцията.
тракийските българи са носители на различни локални култури. Обединява ги обща-
та съдба: принудително напускане на родните домове, заселване в място, мислено и опре-
деляно като „земя на предците”, преживяване на отношение към себе си като към „чужди”,
преодоляване на другостта, адаптация и социализация в приемното общество.
Институциите
Основен социален актьор, който представя тракийските българи, е
Съюзът на тра-
кийските дружества в България
(СтДБ). той обединява създадените по места тракийски
организации. Към него функционират тракийски младежки съюз
4
, както и тракийски женски
съюз
5
. Мястото на тракийската организация в общественото пространство се променя през
годините в зависимост от историческия и политическия контекст.
След Съединението (1885) за решаване на българския национален въпрос се създават
общи организации намакедонци и тракийци. След Балканската война тракийското движение
поема самостоятелен път
6
. възникнала пър-
воначално като движение за присъединява-
не към България, за защита на тракийските
интереси пред великите сили, впоследствие
тракийската организация насочва усилия-
та си към решаване на проблеми, свързани
с настаняване на бежанците, оземляване и
др.
7
(вж. подробно Филчев 2007).
През 1934 г. институцията е закрита от
правителството на Кимон Георгиев заедно с
другите политически партии и обществени
организации. възстановена е през 1947 г.
4 Културно-благотворителната организация „Странджа” е първото тракийско дружество, учредено през
1896 г. във варна. Първото младежко дружество се създава също във варна през 1922 г. През 1924 г. младежките
дружества се обединяват в тракийски младежки съюз. Към настоящия момент младежки структури има само
във варна, Стара Загора, Русе, Димитровград, Бургас (в. тракия, бр. 10 от 2011).
5 Първият Дамски тракийски клуб е учреден през 1930 г. във варна. тракийският женски съюз се създава
през 1933 г.
6 изследователи на тракийското движение приемат, че Одринският събор (1918) е учредителен за
националната организация„Одринска тракия”, тъй като довежда до създаване на редица тракийски дружества
в страната (вж. и Само истина).
7 Промяната в целите и дейностите на организацията водии до промени в нейното назоваване. През 1922
г. институцията се преименува на Културно-благотворително дружество „тракия”. в края на 1922 г. се създава
вътрешна тракийска революционна организация (втРО), чиято основна цел е постигане на пълна политическа
независимост на тракия. Организира се четническо движение. През 1927 г. под натиска на турция втРО е
забранена, но на нейно място се създава Комитет за свободата на тракия (КСт), конспиративна организация,
която има за цел освобождаването на тракия и присъединяването
ѝ
към България.
В клуба на Тракийско дружество „Яни Попов” – Ивайловград,
2010 г.