Page 171 - MIGRATION

Basic HTML Version

169
МИГРАЦИИ ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ НА БЪЛГАРО-ТУРСКАТА ГРАНИЦА:
НАСЛЕДСТВА, ИДЕНТИЧНОСТИ, ИНТЕРКУЛТУРНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Миграции и институции: политики и практики при
конструиране на памет и наследство
Валентина Ганева-Райчева
Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН
в статията се представят наблюдения, извършени по проекта „изселници и мигран-
ти от двете страни на българо-турската граница: наследство, идентичност, интеркултурни
взаимодействия”, финансиран от Фонд „Научни изследвания”. една от целите на изследва-
нето е проследяване на процесите на формиране на общности вследствие на миграции.
това определя и интереса към институциите на мигрантите, които ги представляват и ле-
гитимират в приемното общество, поддържат културната памет и конструират наследство.
За анализа са важни идеите за изобретяването на традициите (Хобсбаум), за местата
на паметта като опора на колективната памет и за паметта-наследство (П. Нора), за инсти-
туционализираната публична памет и институциите като определящи стила на мислене и
класификациите на индивидите (М. Дъглас), за културното наследство като динамичен фено-
мен, свързан с конструиране и легитимиране на ценности, чрез които миналото се вписва в
съвременността, създават се връзки между общности, култури и територии
1
.
Обектът
историческото развитие, социално-иконо-
мическите и политическите процеси на Балканския
полуостров през ХІХ и ХХ в. поставят под въпрос ре-
левантността на понятията „местни жители” и „при-
шълци” при опитите да се свърже дадена територия с
определени групи население в един относително про-
дължителен времеви период. „Пътят”и„пътуването” се
оказват подходящи аналитични фигури при описание
и обяснение на света на населяващите Балканите (вж.
например Подвижните Балкани 2009). Показателен
е примерът на регион тракия
2
, който в хода на исто-
рическото развитие е „прекрояван” неколкократно с
оглед на държавни граници и етнически състав на на-
селението. Към днешния момент се разполага в пре-
1 вж. например Серкле 2004; Клементе 2006; Гри 2006; Бокова 2006.
2 тракия е географска и историческа област вЮгоизточната част на Балканския полуостров, простираща
се на площ около 42 000 кв. км (Филчев 2007: 9). в географски план това е районът, ограничен от Средна гора на
север, р. Марица на запад, егейско море на юг, Черно море на изток иМраморно море на югоизток. топографски
тракия се разполага между планински затворени басейни с различна големина и дълбоко врязани речни
долини. Широко плато на юг от Родопите разделя низините покрай р. Марица от равнините в западната част.
Карта на регион Тракия