Page 153 - MIGRATION

Basic HTML Version

151
МИГРАЦИИ ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ НА БЪЛГАРО-ТУРСКАТА ГРАНИЦА:
НАСЛЕДСТВА, ИДЕНТИЧНОСТИ, ИНТЕРКУЛТУРНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
всеки със своите културни особености и различни потребности, които средата има от неговите
умения. Навсякъде обаче той носи своята локална музикална култура и репертоара, натрупан в
България. и независимо че музиката е съпътстваща дейност, тази потребност за изява именно с
нея и културните натрупвания от родината определят рамките на неговата идентичност и леги-
тимиране в различните общества, в които попада.
Роден през 1936 г. в село Горна Хубавка, търговищко, Мустафа още от най-ранна въз-
раст започва да събира първите си впечатления и представи за селищната музикална кул-
тура. Слуховият опит, който изгражда през тези години, ще станe определящ при избора на
репертоар впоследствие.
Песните съпътстват почти всички ежедневни дейности, те звучат на полето, по сватби,
по празници и в т. нар.
меджит еви
, където той се докосва до турския фолклор и по-късно
се обучава от по-възрастните музиканти. така се наричат специални стаи за гости на селото
към джамията, ползвани и за събирания на мъже и момчета, където всеки е имал възмож-
ност да изяви своите музикални умения, както и да научи нови песни или да усвои свиренето
на инструмент. изпълнявали са се предимно битови песни, както и героичен епос. изявени
певци са посещавали събирания в меджит еви в близките села и са участвали в своеобразни
надпявания. На това място по-младите се учели от по-големите. така публично се осъщест-
вявало устното предаване на традицията и репертоара на селището. Поради спецификата
на турския песенен фолклор, в който песните обикновено се изпълняват с акомпанимент,
заедно с пеенето момчетата се обучавали да свирят на саз, както и на други инструменти.
Обучението им започвало на около десетгодишна възраст, като почти всички момчета от
селото минавали през него.
Първите опити на Мустафа да свири на саз или тамбура, както той нарича този инстру-
мент, са от времето, когато е в гимназията в гр. Омуртаг. Учи се от възрастните музиканти в се-
лото. Първоначално научава една песен и за
няколко месеца вече има репертоар, който
за първи път изпълнява на празненство по
случай Нова година в училище. Съучениците
му толкова го харесват, че става традиция до
завършването им на всяко празненство по
Нова година да свири на забавите им.
Междувременно през 1953 г. в с. Гор-
на Хубавка е създаден самодеен фолклорен
състав, където го канят да свири. Периодич-
но се организират концерти в други села,
както и фестивали на самодейните състави
в Шумен, Разград и София, на които се осъ-
ществява усилен обмен на музикален, словесен и танцов фолклор. в тези условия Мустафа
добива възможността да възприема и интерпретира фолклорна музикална култура далеч
извън селищната среда. така той излиза от рамките на традиционното. Независимо, че про-
Самодейният оркестър на с. Горна Хубавка. Първият
отдясно е Мустафа Шабанов