Page 152 - MIGRATION

Basic HTML Version

150
МИГРАЦИИ ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ НА БЪЛГАРО-ТУРСКАТА ГРАНИЦА:
НАСЛЕДСТВА, ИДЕНТИЧНОСТИ, ИНТЕРКУЛТУРНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Музикантът Мустафа: между село
Горна Хубавка и Мелбърн
Бехрин Шопова
Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН
За първи път за музиканта Мустафа Шабанов (или Мъстък, както го наричат всички,
които го познават) чух през лятото на 2010 г. по време на теренните ми проучвания върху
дисертацията ми за музикалния фолклор в село Горна Хубавка, Търговищко. Почти всички
мои информатори от селото ме напътстваха да го издиря и да разговарям с него. Обяснява-
ха ми колко изключителен музикант е, как пее и свири много хубаво на саз, сочеха го като
организатор на фестивали за самодейни фолклорни състави и театрални трупи из цяла Се-
вероизточна България. Така реших да го открия и да разговарям с него. Оказа се доста труд-
но. Имах информация, че живее в Турция и Австралия, но че често си идва и на село. След
няколко неуспешни опити да се срещнем в България, по време на една от командировките
ни по проекта съвместно с Наталия Рашкова и Валентина Ганева-Райчева в Истанбул, успях
да се свържа с него и разговаряхме. Покани ни в дома си в ,,Авджълар”, един от старите квар-
тали в европейската част на Истанбул, населен предимно с изселници от България от 50-те и
70-те години на XX в., където Мустафа Шабанов се е установил, след като се е пенсионирал в
Австралия и се е завърнал да живее в Турция.
Причината, поради която съм избрала да представя този музикант в настоящия текст,
е в това, че намирам неговия случай за изключително интересен, доколкото той предлага
възможност да се проследи пътят на един човек мигрант, който се занимава с музика. В своя
житейски път Мустафа Шабанов преминава през три различни терена – живее в България,
Турция и Австралия. Всеки от тях има важна роля в израстването му като музикант.
В България той изгражда своите умения, обучава се във фолклор, натрупва музика-
лен и песенен репертоар, като първоначално стъпва върху традиционния модел на обуче-
ние – възприема локалната селищна музикална традиция от по-възрастните, а по-късно,
след създаването на самодейните състави, участията в различни фестивали и събори раз-
ширяват репертоара му и с други образци. Участието му в български оркестри дава възмож-
ност да усвои напълно нов репертоар – български и македонски. Изселвайки се в Турция,
той попада в друга среда – там музиката, която той носи в себе се възприема като различна
и чужда, липсва и общността, която би имала потребност от музиката, усвоена от него в Бъл-
гария. Той не успява да се впише в тази среда чрез нея.
В следващия етап от живота си, когато се установява в Австралия, той общува с пред-
ставители на българската емиграция от Македония и с турска емиграция от България и Тур-
ция. Тук успява да изяви своите културни натрупвания и да продължи музикално-просвети-
телската си дейност.
Преминавайки през тези три терена, музикантът Мустафа попада в различни условия –