Page 151 - MIGRATION

Basic HTML Version

149
МИГРАЦИИ ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ НА БЪЛГАРО-ТУРСКАТА ГРАНИЦА:
НАСЛЕДСТВА, ИДЕНТИЧНОСТИ, ИНТЕРКУЛТУРНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Литература
Пейчева, Л., В. Димов 2006.
Миграции и гурбети от България: музикални орбити. – В:
Градиво за етнология на миграциите (съст. М. Карамихова). София, Етнографски институт с
музей при БАН, 61–101.
Рашкова, Н. 1999.
Музикално-танцовият фолклор в живота на българите в Унгария. –
В: Българите в Унгария. Будапеща, 73–79.
Рашкова, Н. 2003.
Музикално изразяване на идентичност в чуждоезична среда. –
Българско музикознание, № 4, 103–109.
Стоин, В. 1939.
Български народни песни от Източна и Западна Тракия. Тракийски
сборник. Кн. 8. София, Тракийски научен институт.
Тончева, В. 2011.
Българската народна музика в живота на различни поколения бъл-
гарски емигранти във Виена. – В: Българската общност в Австрия – историческо, лингвистич-
но и етноложко изследване, Т. 1. София, Държавна агенция за българите в чужбина, 85–92.
Baily, J., M. Collier 2006.
Introduction: Music and Migration. – Journal of Ethnic and
Migration Studies. Vol. 32, 2, 167–182.
Clifford, J. 1992.
Travelling Cultures. – In: Cultural Studies. Ed. L. Grossberg et al. NewYork,
Routledge, 96–116.
Rashkova, N. 2010.
Migration Together with Music: Anatolian and Thracian Bulgarians. –
Paper presented at the International conference “The Ottoman Past in the Balkan Present: Music
and Mediation,” University of Athens. Athens, 30.09.–2.10.2010.