Page 150 - MIGRATION

Basic HTML Version

148
МИГРАЦИИ ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ НА БЪЛГАРО-ТУРСКАТА ГРАНИЦА:
НАСЛЕДСТВА, ИДЕНТИЧНОСТИ, ИНТЕРКУЛТУРНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
в момента в града съществуват любителски хорове и оркестри от традиционни ин-
струменти, които изпълняват народна (halk) и класическа (sanat) турска музика. източник
на голяма част от репертоара са архивите на турското радио и телевизия TRT, чрез които се
разпространяват ноти и записи.
Одринските музикални състави из-
разяват предпочитание към местния руме-
лийски песенен репертоар, който задава
регионалната им специфика. Подобен е и
стремежът в репертоарната политика на
фолклорните танцови школи и формации
в града, които изпълняват приоритетно ру-
мелийски танци. така музиката и танците от
Балканите интегрират одринското населе-
ние в цялостното многообразие на местната
култура.
* * *
Представената от мен изследователска проблематика за връзката между миграцион-
ните процеси и музикалната култура на мигрантите ще бъде развивана и разширявана, до-
пълвана с нови теренни наблюдения и изследователски търсения. Музикалният свят е пъс-
тър и необятен, подвижен и многолик, отворен в пространството и времето.
Яшар Йозел, ръководител на хора, 2010 г. Сн. Н. Рашкова
Програма за концерт на фолклорен хор при
община Одрин. Сн. Н. Рашкова
Хорът за турска народна музика при община Одрин, 2010 г. Сн. Н.
Рашкова