Page 146 - MIGRATION

Basic HTML Version

144
МИГРАЦИИ ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ НА БЪЛГАРО-ТУРСКАТА ГРАНИЦА:
НАСЛЕДСТВА, ИДЕНТИЧНОСТИ, ИНТЕРКУЛТУРНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Турците изселници от България
Според получените по време на проучването сведения турските изселници и ня-
кои от потомците от по-ранни изселнически вълни продължават да поддържат локал-
на музикална специфика, свързана с мястото на произход в България. Голяма част от
репертоара на певец-любител от Одрин е заучен от баща му, преселник от търговищко в
началото на ХХ в. това са характерни румелийски песни, които изселниците носят със себе
си в турция и чрез този техен местен репертоар се оразличават от преселниците от други
краища на Балканите. Няколкото интервюта
с Шереф Балкан по време на теренни ко-
мандировки в Одрин предоставиха ценна
музикална информация – сравнение и от-
личителни белези на фолклорната музика
от Румелия, музикални различия в отделни
райони на турция, ситуации на пеене, ре-
пертоар, епически песенни цикли в турския
Тракийци на храмовия празник на църквата „Св. св.
Константин и Елена” в гр. Одрин, 2010 г. Сн. Н. Рашкова
Тракийци на храмовия празник на църквата „Св. св.
Константин и Елена” в гр. Одрин, 2010 г. Сн. Н. Рашкова
Румелийска песен от репертоара на Шереф Балкан. Сн. Н.
Рашкова
Шереф Балкан, певец от гр. Одрин. Сн. Н. Рашкова