Page 140 - MIGRATION

Basic HTML Version

138
МИГРАЦИИ ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ НА БЪЛГАРО-ТУРСКАТА ГРАНИЦА:
НАСЛЕДСТВА, ИДЕНТИЧНОСТИ, ИНТЕРКУЛТУРНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Кърсърджа и Сачанли, Гюмюрджинско; в Орешник – от Дервент, Дедеагачко, Сачанли и Кара-
ачкьой, Гюмюрджинско; в Орешец – от Голям Дервент, Доганхисар, Домуздере, Лъджакьой,
и Кадънкьой, Одринско; в Момково – от Домуздере (3) и Доганхисар (2), в Щит – от Испитли,
Одринско (40), Балъкьой (50), Хасърли (3), Инджекьой, Дедеагачко (1); в Левка – от Крушево,
Димотишко (5); в Йерусалимово – от Пишман, Западна Тракия; в Мрамор – от Дервент. Недос-
тигът на обработваема земя, която да осигури нормален поминък на прииждащите бежанци,
създава условия за нарастване на конфликта между бежанците, между тях и местното насе-
ление. Държавата е изправена пред огромни трудности, които трябва да преодолее и да даде
подслон и прехрана на тези български семейства. Опитите
ѝ
да подпомогне бежанците не са
успешни и за дълги години напред се създават трудности. Стотици хора са обречени на глад и
недоимък, макар и приютени в България. Затова селата от Харманлийския, Ивайловградския,
Свиленградския и Хасковския район години наред битуват в недоимък. В същото време с ус-
тановяването си в Хасковския район бежанците обогатяват местната култура и бит и внасят
влиянието на своите традиции, съхранявани векове наред. Това създава условия за запазва-
не на техния бит и култура, които се предават и на сегашните поколения.
Литература
Божинов, В. 1978.
Западна Тракия в дипломатическите борби (1918–1924). – Изслед-
вания по българска история. Т. 3. Външна политика на България (1878–1944). София.
Браянов, Т. 1965.
Българи, бежанци от Тракия. – В: Известия на Тракийския научен
институт.
Българските институции 1987.
Българските държавни институции 1879–1986. Со-
фия, ДИ„Д-р Петър Берон“.
Генов, Ц. 1978.
Освободителната война 1877–1878 г. София, Изд. „Наука и изкуство”.
Държавен вестник 1922.
Държавен вестник, № 68 от 28.VІ.1922.
Разбойников, Ан. 1940.
Обезбългаряването на Западна Тракия 1919–1924. София,
Тракийски научен институт, библиотека “Тракия”№ 12.
ТДА–Хасково.
ТДА–Хасково, ф. 64 к, оп.1, а.е. 70.