Page 14 - MIGRATION

Basic HTML Version

12
МИГРАЦИИ ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ НА БЪЛГАРО-ТУРСКАТА ГРАНИЦА:
НАСЛЕДСТВА, ИДЕНТИЧНОСТИ, ИНТЕРКУЛТУРНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Популяризиране на резултатите
Резултати от изследванията се представят на международни и национални научни
форуми. въвеждат се в обучението във висши училища (ПУ „Паисий Хилендарски” и НБУ). в
рамките на проекта от 1 декември 2009 г. се провежда теоретичен интердисциплинарен се-
минар „Граници и идентичности” за студенти от специалностите „етнология” и „Социология”
на Философско-историческия факултет при ПУ „Паисий Хилендарски”. изследвания по про-
екта се представят регулярно на лятната шко-
ла „антропология на/в града”, организирана
от НБУ (Русе – 2009; Русе, тутракан, Разград
– 2010; Смолян – 2011), както и на семинара
„антропологични четения” на Департамент
„антропология” при НБУ. въз основа на тео-
ретични и емпирични резултати от работата
по проекта учени от екипа, преподаватели в
ПУ „Паисий Хилендарски”, са подготвили ня-
колко модула лекции.
Проектът се популяризира широко
чрез изложбата „СПО
ДЕЛЕНА
тРаКиЯ” (с ав-
тори валентина Ганева-Райчева и Наталия
Рашкова), която вече е представена в Со-
фия, Пловдив, Сливен, Хасково, Свиленград.
тя насочва вниманието към регион тракия
отвъд политическите граници, като земя на
споделено минало, споделена памет, спо-
делени наследства. авторите на изложбата
предлагат виждане, което акцентира на интеркултурните контакти и взаимодействия, на
конструирането на общи символни пространства. Замислена като резултат, изложбата се
превърна в изследователски експеримент и инструмент за открояване на нагласи, стерео-
типи и начини на интерпретиране на теми като„тракия”, „тракийски бежанци”, „турция в еС”,
„споделено минало” и др. на институционално и индивидуално ниво.
По проекта е събран впечатляващ по обем материал, който все още не е анализиран
в пълнота. в рамките на времето за реализация на проекта екипът наблюдава и регистрира
динамични явления с оглед на двете изследвани групи, които придават плътност на едни из-
води, обуславят извеждане на нови проблемни акценти, а в някои случаи и предефиниране
на очертани тенденции.