Page 131 - MIGRATION

Basic HTML Version

129
МИГРАЦИИ ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ НА БЪЛГАРО-ТУРСКАТА ГРАНИЦА:
НАСЛЕДСТВА, ИДЕНТИЧНОСТИ, ИНТЕРКУЛТУРНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
аналогични: ясно разграничим квартал със специфично именуване на неговите елементи и
публично засвидетелствана институционализираност. От друга страна, като резултат от вече
изяснените политики, бежанските квартали обикновено остават в периферията на града, ма-
кар и запазвайки своята репрезентативност и сами по себе си да са носители на памет.
В по-малки селища или в градове като Хасково, заселени с големи маси бежанци, тра-
кийското, бежанското става част от историята на мястото и въпреки че се опитва да пази
известна автономност спрямо селищния и националния разказ, се размива в цялостната
картина на населеното място. В този смисъл, като непреходен спомен за бежанското остават
градските пространствени маркери, наследени от най-тежките моменти за преселилите се и
най-активните за властта.
Литература
Бежанците 1926.
Бежанците и условията на труда в България. София, Хемус.
Димов, Н., В. Костова, К. Узунова, Г. Граматиков, Й. Нанчев 2005.
История на град
Хасково 1912–1945. София, Унив. изд. „Св. Климент Охридски”.
Закон 1926.
Закон за селскостопанско настаняване на бежанците чрез средства-
та на заема, отпуснат със съгласието на Обществото на народите: Утвърден с указ № 1/14.
ХII.1926 г., обнар. в Държ. вестник, бр. 213/18.ХII.1926 г. и Договори за 7. София, Държавно
книгоиздателство.
Закон 1927.
Закон за селскостопанско настаняване на бежанците и Календар за 1927
г. [София], Върховен изпълнителен комитет на Тракийската организация в България.
Узунова, К. 2005.
Разселването на тракийските бежанци в Хасковския район и мер-
ките на местните и държавните власти за тяхното настаняване. – В: Известия на Тракийския
научен институт (ТНИ), 6, 190–211.
Узунова, К. 2006.
Развитието на занаятите и еснафските организации в Хасково от
Освобождението до 1934 г. – В: Известия на Регионалния исторически музей – Хасково, 3,
130–176.
Узунова, К. 2009а.
Демографската картина на Хасково в годините между двете све-
товни войни (1919–1939). – В: Известия на музеите от Югоизточна България, 24, 232–242.
Узунова, К. 2009б.
Узунова, Красимира. Хасковският дипломат д-р Георги А. Кожу-
харов и неговата дейност в подкрепа на българските бежанци. – В: Известия на Тракийския
научен институт (ТНИ), 9, 267–278.
Хитилов, К. 1932.
Селскостопанското настаняване на бежанците 1927–1932 г. София,
Главна дирекция за настаняване на бежанците.