Page 121 - MIGRATION

Basic HTML Version

119
МИГРАЦИИ ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ НА БЪЛГАРО-ТУРСКАТА ГРАНИЦА:
НАСЛЕДСТВА, ИДЕНТИЧНОСТИ, ИНТЕРКУЛТУРНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
41.
бул. ,,Каранфилоглу” (с едноименния квартал)
72.
Гробище на османските войници, загинали в
Балканската война
42.
Военно управление
73.
Квартал ,,Сарачхане”
43.
Джамия ,,Юч шерефели”
74.
Квартал ,,Арпа кербан”
44.
Джамия ,,Кушчу доган”
75.
ул. ,,Тефтин ага”
45.
ул. ,,Тахталъ хамам”
76.
Общинска здравна служба
46.
ул. ,,Кюляхдоз”
77.
Джамия ,,Мезид бей”
47.
бул. ,,Папасоглу Али ефенди”
78.
Военно училище
48.
бул. ,,Хюкюмет конагъ”
79.
Джамия ,,Гюлбехар хатун”
49.
Валийство
80.
Квартал ,,Теке капъ”
50.
Занаятчийско училище
81.
Джамия ,,Дая хатун”
51.
Джамия ,,Арпаджъ Хамза”
82.
Квартал ,,Мурадие”, малкия пазар
52.
Църква ,,Св. Яни”
83.
Квартал ,,Мензил ахър”
53.
Топкапъ
84.
Квартал ,,Топкапъ”
54.
Джамия ,,Ходжа Иваз”
85.
Баня ,,Бекчи”
55.
Митрополия
86.
Джамия ,,Зехирдар Мехмед паша”
56.
Градина ,,Маариф”
87.
Джамия ,,Хъзър ага”
57.
Квартал ,,Орта капъ”
88.
Квартал ,,Ташлък”
58 Квартал ,,Крепост”
89.
Джамия ,,Яхя бей”
59.
Синенога
90.
Джамия ,,Мехмед ага”
60.
Квартал ,,Маниас”
91.
Джамия ,,Карабулут Ибрахим”
61.
Джамия ,,Дарюлхадис”
92.
ул. ,,Мумхане”
62.
Квартал ,,Дабагхане”
93.
Българска църква ,,Св. Георги”
63.
Завие ,,Шейх Шуджаедин”
94. Квартал ,,Къяк”
64.
Джамия ,,Дабаг Хаджи Халил”
95.
Джамия ,,Фазуллах паша”
65.
Джамия ,,Шах Мелек паша”
96.
Джамия ,,Айше кадън”
66.
Дамжия ,,Гази Михал”
97.
ул. ,,Киришхане”
67.
Църква (освен този храм е отбелязана църквата
,,Св. София” в крепостта и още 10 църкви, чиито
имена не са посочени)
98.
Квартал ,,Гюзелдже баба”
68.
Джамия ,,Ходжа Илияс”
99.
Бъчак тепе
69.
Квартал ,,Йелли Бургаз”
100. Джамия ,,Ибрахим паша”
70.
Квартал ,,Ат пазаръ”
101. Квартал ,,Цукалджа”
71.
Новият имарет на султан Баязид II