Page 115 - MIGRATION

Basic HTML Version

113
МИГРАЦИИ ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ НА БЪЛГАРО-ТУРСКАТА ГРАНИЦА:
НАСЛЕДСТВА, ИДЕНТИЧНОСТИ, ИНТЕРКУЛТУРНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Приложение 7
Махали, в които населението напълно се е променило
№ Намира се
Име на махалата Краят на XIX
век
Началото на XX
век
Бележка
15.
Квартал
,,Дабагхане”
Шейх Шаджаедин мюсюлмани евреи
Джамията, построена от султан
Сюлейман Великолепни в чест на
шейх Шаджаедин, е разрушена.
16.
около джамията
,,Дарюлхадис”
Атар Хаджи Халил мюсюлмани евреи
Куполната джамия с минаре,
спадаща към вакъфа на Амасялъ
мола Абдулрахман, кадия на
Одрин, изгоря в пожар от 1903 г.
По-късно бе напълно съборена.
17.
около джамията
,,Дарюлхадис”
Ибн Араб
мюсюлмани евреи
Джамията към вакъфа на Ибн
Араби е напълно заличена.
Мястото
ѝ
се забелязва
благодарение на старите
надгробни камъни.
18.
Квартал
,,Истанбулски
път”
Хасан баба
мюсюлмани евреи
Джамията към вакъфа на Хасан
баба е разрушена.
19.
Мостът ,,Михал
гази”, до Кафес
капъсъ
Шах Мелек паша мюсюлмани евреи
Там има джамия към вакъфа на
Шах Мелек паша ибн Шади. Тя
е завършена през 1428/1429 г.
По време на Балканската война
минарето
ѝ
бе съборено от
снаряд.
20.
Под крепостта Фъндък факих мюсюлмани евреи
Месджидът е известен и като
,,Кугаджъ джамия”. Той е основан
от Фъндък факих. През 1870 г. е
ремонтиран от първенеца ел-
хадж Салих паша.
21.
Квартал
,,Сюлеймание”, до
малкия пазар
Хаджи Халач
мюсюлмани евреи
Джамията към вакъфа на
Сейфулах е разрушена.
Медресето е съборено през
1916/1917 г.
22.
Хан на Рустем
паша
Канджъ Фируз мюсюлмани евреи
Джамията, наричана ,,Вав”, спада
към вакъфа на кадъаскера Давуд
паша.
Приложение 8
Одрин по време на Балканската война
с. 77:
От няколко години в района на Одрин се провеждаха военни маневри. Това много изплаши бал-
канските правителства, особено България.
с. 78:
Независимо че още при създаването си балканските държави не можеха да се доверят една на
друга, те се съюзиха заради своите страхове и ни обявиха война, която щеше да натъжи техните доброжелатели
и да зарадва враговете им. След това разлепиха по градските улици призиви към населението.
Одринските военни отряди под командването на Абук паша се изтеглиха на изток, а казармите и окол-
ността бяха заети от отряди на Румелийската армия, набрани в Анадола. За главен командир бе определен
Шюкрю паша. Той пристигна от Истанбул, а малко след това пътят между двата града бе затворен. От околните
села прииждаха селяни. Заедно с войниците населението на града се увеличи от 80 000 на 150 000 души. Не бе
възможно да се разминеш от войници по улиците. Всички знаеха, че нещо ще се случи, но никой не предпо-
лагаше, че наближава война. Театърът, киното, заведенията бяха препълнени. Част от хората се забавляваха, а
други продължаваха да се трудят, без да им обръщат внимание. На 24 октомври 1912 г., късно вечерта, врагове-
те се появиха от западната страна на града и откриха артилерийски огън. Това изплаши заспалите хора. Наска-
чаха от леглата си. От крепостта, повече в израз на уплаха, отколкото на отбрана, се чуха изстрели. На сутринта