Page 111 - MIGRATION

Basic HTML Version

109
МИГРАЦИИ ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ НА БЪЛГАРО-ТУРСКАТА ГРАНИЦА:
НАСЛЕДСТВА, ИДЕНТИЧНОСТИ, ИНТЕРКУЛТУРНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Приложение 4
Махали, в които една от групите е напуснала
№ Намира се
Име на махалата Краят на XIX
век
Началото на XX
век
Бележка
2.
Квартал
,,Крепост”
Панаия
православни и
арменци
православни
Махалата е известна и с
други две имена ,,Дарбхане” и
,,Хабаз Мухедин”. Преди 3 века
арменската църква ,,Торос”
е принадлежала на Гръцката
патриаршия. Там е извършено
убийство и това предизвиква
затварянето
ѝ
. По-късно е
преотстъпена на Арменската
патриаршия.
3.
Квартал
,,Йълдъръм”
Ак месджид
православни и
мюсюлмани православни
Там има джамия от вакъфа на
Синан бей.
4.
Квартал
,,Йълдъръм”
Найб Челеби
православни и
мюсюлмани православни
Месджидът към вакъфа на
Хасан ага е разрушен по време
на Руско-турската война от
1877–1878 г.
5.
Йени имарет
Хас Мурад
православни и
мюсюлмани православни Там е Аладжа джамия към
вакъфа на Бедевизаде.
6.
Бучук тепе
Шейх Челеби православни и
мюсюлмани мюсюлмани
Джамията към вакъфа на Шейх
Челеби е завършена от мимар
Синан през 1547/1575 г.
7.
Занаятчийско
училище
Зинджрли кую православни и
мюсюлмани мюсюлмани Там има месджид към вакъфа
на Сиврихисар.
8.
Квартал
,,Киришхане”
Йешилдже
православни и
мюсюлмани мюсюлмани ---
9.
Квартал ,,Къяк” Караджа Ахмед православни и
мюсюлмани мюсюлмани
Преди век тази махала се е
казвала ,,Арабча Ахмед”. Там
има джамия към вакъфа на
Зейрекзаде Ахмед ефенди.
10.
Новият имарет,
до площад
,,Талиматхане”
Хадъм Фируз
православни и
мюсюлмани мюсюлмани
Джамията към вакъфа на Фируз
паша, е разрушена през Руско-
турската война от 1877–1878 г.
Стените
ѝ
са били облицовани
с фаянс от Кешан. Сега само
гробището зад нея напомня за
джамията.
11.
Новият имарет Михалкоч
православни и
мюсюлмани мюсюлмани
Джамията е основана от
Малкоч бей, който е от
приближените на Баязид I.
12.
Новият имарет Новият имарет православни и
мюсюлмани мюсюлмани
Строежът на джамията,
основана от султан Баязид I, е
започнал през 1399 г.
13.
Квартал
,,Йълдъръм”, бул.
Мустафа паша
Кум махале
православни и
цигани
православни
През 1908 г. там е завършен
строежът на голяма джамия с
минаре.
14.
Квартал ,,Къяк”,
до махала
,,Мурадие”
Мирахор Иса бей
православни,
мюсюлмани и
цигани
православни и
мюсюлмани
Там има месджид към вакъфа
на мирахор Иса бей.
15.
Бул. ,,Теке капъсъ” Дая хатун
мюсюлмани и
цигани
мюсюлмани
Джамията, спадаща към вакъфа
на Ханид хатун, дойка на султан
Мехмед I, е разрушена.