Page 110 - MIGRATION

Basic HTML Version

108
МИГРАЦИИ ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ НА БЪЛГАРО-ТУРСКАТА ГРАНИЦА:
НАСЛЕДСТВА, ИДЕНТИЧНОСТИ, ИНТЕРКУЛТУРНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Приложение 3
Махали, където в края на XIX в. и началото на XX в. не са
настъпили промени в населението
№ Намира се
Име на махалата Краят на XIX
век
Началото на XX
век
Бележка
4.
Квартал
,,Крепост”
Митрополит
православни и
арменци
православни и
арменци
Махалата е известна и с
изгорелите джамии ,,Велиедин”,
,,Куручешме” и ,,Якут паша”. Там
се намира Патриаршеската
митрополия и митрополитската
църква, завършена през 1658
г. По време на завладяването
от османците през 1361 г.
митрополията се е намирала
в църквата ,,Св. София”, която
все още стои опожарена. В
махалата има църква от IX–X в.
5.
Квартал
,,Крепост”
Христос
православни и
арменци
православни и
арменци
Махалата е известна и с
други две имена ,,Фируз
ага” и ,,Яхши факих”. Там има
две джамии, построени от
двамата мюсюлмани. Църквата
,,Христос”, която е изгоряла
през 1700 г., е ремонтирана, но
през 1903 г. отново е изгоряла.
6.
Квартал ,,Къяк” Карабулут
правосл. и мюс. правосл. и мюс. Там има джамия към вакъфа на
Ибрахим бей.
7.
Квартал ,,Къяк” Мейдан
православни и
мюсюламни
православни и
мюсюлмани
Преди 1826 г. там са се
строявали отрядите на
еничарите.
8.
Сюпюргеджилер Сюпюргеджилер православни и
арменци
православни и
арменци
Там има месджид към вакъфа
на Кая Челеби.
9.
Квартал
,,Йълдъръм”, на
хълма до махала
,,Кум”
Маруф ходжа
мюсюлмани и
цигани
мюсюлмани и
цигани
Джамията е основа от кадията
Ахмед ефенди, известен и като
ходжа.
10.
Квартал
,,Йълдъръм”
Мюмин ходжа мюсюлмани и
цигани
мюсюлмани и
цигани
Джамията ,,Тахталъ” е
посторена от Мюмин ходжа.
11.
Квартал
,,Мурадие”
Мурадие
мюсюлмани и
цигани
мюсюлмани и
цигани
Джамията и мевлевихането е
построена през 1433/1443 г. от
султан Мурат II.
Приложение 4
Махали, в които една от групите е напуснала
№ Намира се
Име на махалата Краят на XIX
век
Началото на XX
век
Бележка
1.
Квартал
,,Мурадие”, до
малкия пазар
Умур бей
мюсюлмани и
цигани
мюсюлмани Там има джамия, основана от
Демирташзаде Умур бей.