Page 108 - MIGRATION

Basic HTML Version

106
МИГРАЦИИ ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ НА БЪЛГАРО-ТУРСКАТА ГРАНИЦА:
НАСЛЕДСТВА, ИДЕНТИЧНОСТИ, ИНТЕРКУЛТУРНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Приложение 1
Махали, където в края на XIX в. и началото на XX в. живеят само мюсюлмани
№ Намира се
Име на махалата Бележка
53.
Сарач тепе
Чакър ага
Месджидът, който се отличава с обикновен покрив и минаре, е
завършен през 1453/1454 г. Основателят му, Чакър ага, е сред
приближените на султан Мехмед I.
54.
Султан Баязид II
Султан Баязид II
Там е голямата джамия на султан Баязид II, завършена през
1485/1486 г.
55.
Квартал ,,Султан
Селим”
Таш Арталар
Там има джамия, спадаща към вакъфа на Зехирдар Мехмед бей
и завършена 1543/1544 г.
56.
Квартал ,,Султан
Селим”
Теке Али паша
Джамията към вакъфа на стария Али паша, е добре
поддържана.
57.
Квартал ,,Султан
Селим”
Шахабедин паша
Джамията ,,Киразлъ” е основана от Шахабедин паша. Тя е
завършена 1436/1437 г. В махалата има и месджид към вакъфа
на хаджи Хасан.
58.
Квартал ,,Султан
Селим”, от
страната на
михраба.
Хъзър ага
Куполната джамия с минаре към вакъфа на Хадър ага се
нуждае от ремонт.
59.
Квартал ,,Султан
Селим”, на улица
,,Хатидже султан
сарай”
Хадъм балабан Месджидът към вакъфа на Хадъм балабан е почти разрушен.
60.
Квартал
,,Сюлеймание”, до
малкия пазар
Хаджи Мерджимек Джамията ,,Хунаблъ” към вакъфа на Хаджи Мерджимек е
разрушена при пожара през 1845 г.
61.
Квартал
,,Сюлеймание”, до
малкия пазар
Ходжа Бали
Там има джамия с минаре.
62.
Тахталъ хамам Хадъм Демир Таш Там има разрушен месджид от вакъфа на Хадъм Демир Таш.
63.
Тахталъ хамам Ходжаки
Месджидът към вакъфа на Ходжаки е разрушен.
64.
Квартал ,,Ташлък” Медресе ,,Али бей”
В началото джамията, основана от Махмуд паша Вели, е била
дервишка обител (завие). Тя е преустроена от мимар Синан. В
махалата има и разрушен месджид, основан от Ибрахим бин
Мустафа и завършен през 1498/1499 г.
65.
Квартал ,,Ташлък” Саръджа паша
Там има месджид с минаре, основан от Саръжда паша, един от
валиите на Одрин.
66.
Квартал ,,Ташлък” Дервиш аби
Месджидът там е известен като ,,Халваджъ баба”.
67.
Ул. ,,Йеди йол”
Якуб Гиляри
Джамията, спадаща към сградите на поета Якуб Гиляри, бе
напълно разрушена през 1913/1914 г.
68.
Хорозлу йокуш Чавуш бей
Куполната джамия с едно минаре е завършена през1443/1444 г.
от Емир чавуш, приближен на султан Мурад II.
69.
Хорозлу йокуш Ходжа Иваз
През 1912 г. месджидът към вакъфа на субашията ел-хадж
Иваз ибн Хюсейн, завършен 1431/1432 г., е съборен. Парцелът
е включен в двора на Занаятчийското училище. Стените и
михрабът му са били облицовани с фаянс от Кешан.
70.
Чьоплюдже
хендек
Хазинедар Синан
бей
Месджидът, спадащ към вакъфа на Синан бей, ковчежник
на султан Мехмед II, е почти разрушен. Там има и разрушен
месджид с минаре към вакъфа на градския управител Джафер
челеби. Махалата се нарича също така ,,Хаджи Суфи”, защото
през 1874/1875 г. там е погребан ел-хадж Ахмед ел-Суфи,
представител на религиозната интелигенция.